Remissvar: Regeringens promemoria Sänkt skatt på biodrivmedel

Skogsindustrierna tackar för möjligheterna att lämna synpunkter på rubricerade fråga och ställer sig bakom de föreslagna förändringarna. Förslagen i promemorian innebär att några av biodrivmedlen får sänkt energiskatt vilket gör dem mer konkurrenskraftiga jämfört med de fossila alternativen. Det ligger i linje med den svenska politiken om att nå en fossiloberoende fordonsflotta.

Bakgrunden till ändringsförslaget är beräkningar om så kallad överkompensation enligt EU:s statsstödsregelverk. Syftet med regelverket är att undvika sned-vridande konkurrens. Då regelverket appliceras på förnybara produkter såsom biodrivmedel jämfört mot fossila alternativa produkter blir effekten snarare att det motverkar arbetet med att möta klimatutmaningen. Klimatfrågan kräver istället att bränslen med lägre klimatpåverkan premieras tydligare vad gäller produktion, tillgänglighet och kostnadsläge.

Sverige, och Europa, behöver öka produktionen av biodrivmedel. Investeringar i ny produktion behöver långsiktiga förutsägbara styrmedel. Skogsindustrierna önskar därför att den svenska regeringen fortsätter med att påverka den EU för en ändring av regelverket så att det hanterar produkter med fossilt och förnybart ursprung olika.

Övriga kommentarer

När det gäller skattebefrielse från koldioxidskatt för biodrivmedel borde det snarare vara regel och än undantag då det inte bidrar till negativ klimatpåverkan. som fossila bränsle gör. Särskilt för investeringar i produktion av biodrivmedel behövs också mer långsiktiga spelregler än ett undantag som meddelas för ett par år i taget.