Remissvar: Ändring av Energimyndighetens föreskrifter och allmänna råd om elcertifikat

Foto: Skogsindustrierna Flis liggande

Skogsindustrierna tackar för möjligheten att ge synpunkter och tillstyrker Energimyndighetens förslag till ändringar.