Remissvar: Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet

Skogsindustrierna välkomnar syftet med regeländringarna då det gör det möjligt att ha skattenedsättning eller befrielse från vissa bränsleskatter. Men förslagen riskerar skapa ökad administrativ börda och kostnad för många berörda företag.

Regeländringen berör skogsindustrin och skogsbruket med ökad administration då fler blir skyldiga att deklarera. Det berör även producenter av biodrivmedel.

Finansdepartementets promemoria om vissa stadssödskrav på bränsleskatteområdet