Remissvar: Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen 2018-2029

Den viktigaste frågan för skogsindustrins medlemmar är implementering av 74 tons lastbilar, underhåll av järnvägen samt tåg med högre kapacitet (längre och tyngre). 74 tons fordon är samhällsekonomisk lönsam åtgärd som följer fyrstegsprincipen. Med en extra satsning om minst 5 MDSEK kan åtgärden implementeras snabbare. Underhållsanslag för både väg och järnväg bör ges högsta prioritet. Underhållet behöver åtminstone dubbleras i närtid för att säkerställa att systemet fungerar. Underhåll bör prioriteras framför nyinvesteringars till dess att akut avhjälpande underhåll minimeras till förmån för en situation med i princip bara förebyggande underhåll.

För att minska utsläppen från transportsektorn behövs många åtgärder, där ökad användning av biodrivmedel är en åtgärd. I sin analys verkar Trafikverket ha missat att en produktion av biodrivmedel i Sverige förutsätter ett fungerande logistiksystem för skogsråvara och biobränsle. För att möjliggöra det behövs en rad åtgärder där huvudfokus är underhåll av järnvägens lågtrafikerade banor samt implementering av 74 tons lastbilar.

Sammanfattning av remissyttrandet

Skogsindustrierna tillstyrker de tre övergripande punkter Trafikverket fokuserat på i Inriktningsunderlaget:

 • Ökat behov av underhållsresurser
 • Begränsat utrymme för investeringar
 • Åtgärder för minskade utsläpp av växthusgaser

Skogsindustrierna har sammanfattat branschens synpunkter i 43 olika punkter. Dessa har grupperats efter de tre punkterna ovan samt:

 • Det satsas för lite på infrastrukturen – plus 15 % är ett minimum
 • Statistik – analyser på skakiga grunder
 • Brister i de samhällsekonomiska kalkylmodellerna
 • Utpekade infrastruktursatsningar viktiga för gods

Godstrafiken har under lång tid hamnat i skymundan jämfört med personresor. För att fortsätta att främja ett konkurrenskraftigt Sverige behöver godstrafiken tydligare prioriteras eller på andra sätt lyftas fram. Det bör göras genom att:

 • Lyssna på varuägarnas behov – det är en investering i långsiktig tillväxt
 • Utforma en godsstrategi – fokus stråk och noder
 • Dela upp Infrastrukturpropositionen i godstransporter och personresor
 • Gör en separat nationell plan (åtgärdsplan) för gods – då riskerar godset inte att hamna i skymundan som vid alla tidigare tillfällen
 • Avskaffa regioner för järnvägen i TRV - järnvägen är ett system
 • Ge Trafikverket i uppgift att ta fram samhällsekonomiska kalkyler som visar godsets bidrag till samhälle i form av jobb, handel och tillväxt

Processen fram till en ny nationell plan

Basen för infrastrukturpolitiken är den proposition regeringen (Näringsdepartementet) skriver i form av en ny infrastrukturproposition. För att underlätta det arbetet så har regeringen bett Trafikverket om ett övergripande underlag, dvs ett förslag hur de tycker att inriktningen framåt ska vara. För att regeringen ska kunna skriva en genomtänkt infrastrukturproposition vill de stämma av vad olika intressenter anser om framtida infrastruktursatsningar och det underlag som Trafikverket har givit regeringen.

Det är alltså detta remissyttrande som är bifogat. Efter att infrastrukturpropositionen är klubbad i riksdagen så ges Trafikverket i uppdrag att ta fram en Nationell plan för att genomföra regeringens politik. Det är alltså Trafikverket, som efter att infrastrukturpropositionen är antagen i riksdagen, upprättar den nationella planen för transportinfrastruktur utifrån direktiv och förutsättningar som anges i propositionen och tilläggsdirektiv de sedan får från regeringen. Detta sker i samarbete med länsplaneupprättare och andra berörda aktörer. Även den Nationella planen kommer i ett senare skede att remissbehandlas och efter det så fastställer regeringen planen (som ibland även kan hålla tillägg utöver TRV:s förslag).

Inriktningsunderlag för 2018-2029

På uppdrag av Regeringen har TRV tagit fram ett inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering (som är det som har remissbehandlats) inför perioden 2018-2029. Underlaget redovisades den 30 november 2015. Inriktningsunderlaget omfattar tre analyser där Trafikverket har analyserat transportinfrastrukturen utifrån tre framtida utvecklingsinriktningar:

 • Ökat behov av underhållsresurser
 • Begränsat utrymme för investeringar
 • Åtgärder för minskade utsläpp av växthusgaser

Läs hela underlaget på Trafikverket.se