Remissvar: Promemorian En samlad torvprövning (Ds 2015:54)

Skogsindustrierna stöder förslaget till samlad torvprövning. Nuvarande lagstiftning påminner om minerallagen, där markägaren har små möjligheter att säga nej till energitorvtäkt på egen mark om de allmänna intressena bedöms väga tyngre.

Vid utvinning av energitorv har markägaren dessutom enligt nuvarande lagstiftning ingen juridisk rätt till ersättning för utvunnen torv. Förslaget stärker äganderätten till marken vilket är positivt. Skogsindustrierna anser vidare att förslagen förenklar produktion av torv för olika ändamål. Idag kan det behövas tillstånd både enligt Miljöbalken och torvlagen om både energi- och växt/strötorv ska kunna produceras.

Skogsindustrierna stöder också förslaget med enhetlig prövningsordning. Nuvarande rättsordning vid energitorvtäkt, där ett eventuellt överklagande av länsstyrelsens beslut går direkt till regeringen är otidsenligt och rättsosäkert.

Skogsindustrierna anser också att det är viktigt att om miljöprövningsdelegationerna blir beslutande myndighet för ansökan om energitorvtäkt bör de även avgöra frågan om dispens från markavvattningsförbud och tillstånd till markavvattning. Vid tillstånd enligt Miljöbalken är det idag miljöprövningsdelegationen som ger tillstånd till torvtäkt, men dispens och tillstånd till markavvattning avgörs av länsstyrelsen. Detta förfarande försvårar tillståndsprocessen och kan orsaka förlängning med över ett år innan täkten kan tas i anspråk trots beviljat tillstånd till torvtäkt.