Remissvar: Cirkulär ekonomi - Europeiska Kommissionens förslag

Foto: Skogsindustrierna Blandade växter

Skogsindustrierna välkomnar Kommissionens initiativ till en handlingsplan för en cirkulär ekonomi. Skogens potential som förnybar råvara i en omställning till ett hållbart samhälle är central för den svenska och europeiska industrins utveckling där Sverige kan ha en ledande roll.

– Det är positivt att Kommissionen framhåller biobaserade råvaror och produkter som ett viktigt område inom den cirkulära ekonomin. Men de borde lyfta bioekonomins roll i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi i Europa ännu mer. Skogsindustrierna förutsätter att den svenska regeringen tar med sig detta i de fortsatta förhandlingarna, säger Ingrid Haglind, direktör för produkter och produktsäkerhet på Skogsindustrierna.

Svensk skogsindustri är redan idag en biobaserad cirkulär ekonomi där förnybar råvara från hållbart brukade skogar används till produkter och energi om och om igen. Hela trädet nyttjas och restprodukter används antingen i den egna tillverkningen eller av annan industri.

– Mot denna bakgrund menar vi att direktivet behöver förtydligas inom återanvändning och återvinning av förpackningsmaterial. Kommissionen föreslår höjda återvinningsmål. Förutsatt att återvinningen får beräknas enligt svensk praxis bör målen för pappers- och kartongförpackningar kunna nås. Men kommissionens förslag på definitioner av olika material och beräkningsformlerna för återvinning är otydliga. Därför går inte dessa delar av direktivet att ta ställning till i sin nuvarande utformning, säger Ingrid Haglind.

– Det behövs förtydliganden också vad gäller de föreslagna kraven på hur ett insamlingssystem ska utformas inom ramen för producentansvaret. Ska du som producent stå för kostnaden för återvinningen måste du också kunna påverka och ha kontroll över systemet, säger Ingrid Haglind