Remissvar: Regeringsuppdrag – Strategi för svensk viltförvaltning

Sverige är ett skogsland. Drygt 28 miljoner ha eller 70 % av landet täcks av skog. En övervägande del av jakten i Sverige bedrivs i skogen. Privata och statsägda aktiebolag äger 40 % av skogsmarken och representeras i detta remissvar av Skogsindustrierna, Sveaskog och Bergvik Skog.

Markägarna har ansvar för att väga samman skogsproduktion, biologisk mångfald, sociala värden, renskötsel, rekreation, vilt och andra ekosystemtjänster på ägd mark. Markägarna har också ansvar att efterleva Skogsvårdslagen som bland annat ställer krav på återbeskogning efter avverkning.

Det är då också rimligt att markägarsidan har ett avgörande inflytande i klövviltsförvaltningen och andra frågor som rör viltförvaltningen i landet. Vi ser därför Naturvårdsverkets förslag till strategi för svensk viltförvaltning som mycket angelägen och lämnar i det följande gemensamma synpunkter på denna.