Remissvar: Regeringsuppdraget Informationsbehov för god miljöhänsyn

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående utredning och Skogsindustrierna ställer sig positiva till ett Skogsstyrelsen arbetar aktivt med att öka kvalitet och tillgänglighet för information som är en viktig del i att förbättra miljöhänsynen i skogsbruket. Skogsindustrierna vill också lyfta vikten av tillgänglig information även ute i skogen och att information och kartor är möjliga att ladda ned för senare bruk.

Skogsindustrierna anser att alltför stort fokus i rapporten lagts på avsnittet om sektorsansvar utan stöd i regeringsuppdraget som ju handlar om information och kvalitetssäkring. Inom målbildsdialogen har Skogsstyrelsen tillsammans med sektorn arbetat med underlag till en rapport kring sektorsansvaret. Den uttolkning som görs i kapitel 2 och 3 i denna rapport saknar helt förankring och dialog med näringen och bör utgå ur rapporten.

När det gäller förslagen kring systemtillsyn och nyckelbiotoper så anser Skogsindustrierna att de är så genomgripande att de lämpligen hanteras i en egen process med noggranna analyser och dialog med näringen.