Remissvar: Förslag till ändring i Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2014:12) om gemensam inlämningsfunktion för skogsägare

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående förslag. Skogsindustrierna är mycket positiva till arbetet med en gemensam inlämningsfunktion med syfte att skapa enkelhet, helhetssyn och nytta för skogsägaren.

De ändringar som Skogsstyrelsen nu föreslår i sina föreskrifter innebär att nya ärendetyper blir möjliga att hantera i den gemensamma inlämningsfunktionen. De föreslagna ändringarna utgår från en bra dialog med skogsbruket och Skogsindustrierna har därmed inga ytterligare synpunkter på de föreslagna ändringarna.