Remissvar: Trafikverkets plan för nytt signalsystem på järnvägen (ERTMS)

Teknikutveckling är något positivt och med det nya signalsystemet ERTMS finns långsiktigt positiva effekter för järnvägen. På kort eller medellång sikt verkar dock nackdelarna överväga.

Tidigare erfarenheter av ERTMS avskräcker och systemet omfattar stora investeringskostnader, störningar i trafiken, och riskerar att begränsa konkurrensen på järnvägsmarknaden. En effektiv och väl fungerande järnväg är mycket viktig för Sveriges industri. Behovet av sammanhängande godsstråk som sträcker sig utanför landets gränser är stort, men järnvägen behöver också tillförlitlighet och redundans. ERTMS bör införas på ett sådant sätt att det stärker järnvägens konkurrenskraft istället för att bra vara kostnadsdrivande.

Sammanfattningsvis anser Skogsindustrierna att:

  • ERTMS är positivt på lång sikt men riskerar vara negativt på kort sikt
  • Sverige bör invänta utvecklingen i Tyskland och Danmark
  • Tidigare erfarenheter av ERTMS avskräcker
  • Riskhantering vid införandet bör utvecklas
  • Det är viktigt med funktionalitet i systemet – det behövs kompatibilitet
  • Implementeringen av ERTMS är konkurrenshämmande
  • Gods riskerar att drivas bort från järnvägen på grund av tekniska hinder
  • Trafikverket bör ta ett helhetsansvar, inkluderande operatörer och kunder

Karolina Boholm

Transport- och infrastrukturfrågor

Telefon
08-762 72 30
E-post
karolina.boholm@skogsindustrierna.se
Expertsida