Remissvar: Koll på anläggningen, delbetänkande från Utredningen om järnvägens organisation

Förtroendet för järnvägen brister ofta i dagsläget och det kan bara lösas med tillförlitlighet, framförhållning och långsiktighet. Ett nationellt anläggningsregister är en grundläggande del men också en fördjupad dialog mellan järnvägens olika aktörer. Fokus måste vara ett robust system med en minimerad underhållsskuld. Till det måste en lägsta nivå för underhåll måste etableras. Detta för att inte riskera en nedmontering av järnvägsanläggningen. En effektiv och väl fungerande järnväg är mycket viktig för Sveriges industri. Behovet av robusta och sammanhängande godsstråk, som även sträcker sig utanför Sveriges gränser, är stort.

Till remissyttrande har bilagts Transportstyrelsens tillsynsärende av banan DVVJ (Dals Västra Värmlands Järnväg). DVVJ är en bana som Trafikverket beslutade sig för att hastigt stänga o i december 2013, på grund av bristande underhåll. Efter påtryckningar från Skogsindustrierna, tillsammans med en rad andra aktörer, så öppnades banan igen i september 2014. Transportstyrelsens utlåtande tydliggöra flera brister inom Trafikverket och järnvägssystemet och är därför principiellt viktigt. Andra sträckor i Sverige står inför liknande hantering som DVVJ om inte åtgärder vidtas. Därför anser Skogsindustrierna att en lägsta nivå för underhåll etableras. Detta för att inte riskera en nedmontering av järnvägsanläggningen i strid med Järnvägsförordningens procedur.

Sammanfattningsvis anser Skogsindustrierna att:

 • Skogsindustrierna tillstyrker utredningens alla förslag, utom ett
 • Skogsindustrierna avstyrker förslaget att Trafikverket ska sluta med funktionsupphandlingar
 • Ett robust system förutsätter redundans, vilket Trafikverket bör utveckla
 • Ett anläggningsregister måste kunna ge en nationell överblick
 • Fler aktörer än Trafikverket bör delta i framtagande av ett register
 • Utgångspunkten bör vara att koppla samman Trafikverkets befintliga system, inte att ta fram ett helt nytt system
 • Marknaden för underhållstjänster kan utvecklas om fler aktörer kan få tillgång till information om anläggningens status
 • Återkoppling om vilka åtgärder som genomförts med underhållsmedel bör finnas eller förtydligas/tydliggöras
 • Utöver utredningens förslag om nationell underhållsplan bör en lägstanivå för underhåll etableras, för att inte riskera en nedmontering av järnvägsanläggningen i strid med Järnvägsförordningens procedur (se även bilaga från Transportstyrelsen)
 • Kommunikationen inom Trafikverket har brister
 • Uppföljning om användandet av servicefönster måste ske kontinuerligt
 • Tid i spår för underhållsentreprenören kostar pengar för samhället och bör vara en parameter vid upphandling
 • Trafikverket måste se till att det finns utrymme för innovationer inom ramen för de kontrakt som skrivs
 • Ett återförstatligande av underhållet löser inte problemen för järnvägen
 • Dialogen mellan Trafikverket och aktörer, inklusive varuägare, måste utvecklas
 • Näringsdepartementet måste tydligare styra Trafikverket
 • Sektorsansvaret för järnvägen faller på Näringsdepartementet