Remissvar: Förslag till kriterier för indragning av allmän väg och kriterier för förändring av enskild väg

Skogsindustrierna avstyrker Trafikverkets förslag till angivna kriterierna eftersom de föreslagna kriterier är otydliga och en konsekvensanalys helt saknas. Trafikverkets förslag till kriterierna riskerar vara negativa för landsbygden och tilläggskriterier är också oroande för landsbygdens transporter.

Trafikverket menar att väghållaransvaret kan behöva ses över för att göra det möjligt att klassa om vägar. Skäl till detta finns säkerligen men Skogsindustrierna upplever en stor oro då en bedömning av effekter av kriterier är omöjlig utan en konsekvensanalys.

En sådan bör tas fram innan kriterierna kan remissbehandlas. Med de föreslagna reglerna är det oklart vem som bär ansvar för ökade kostnader för lantmäteriförrättningar. Omklassning av vägar kan leda till ökade utsläpp av växthusgaser till följd av längre omvägar.

För att klara av omställningen av samhället till en bioekonomi är de gröna näringarna beroende av ett väl fungerande vägnät och det finns därför ett behov av ökade bärighetsanslag till stöd för enskilda vägar.

I den diskussion som hitintills förts har inte alla parter deltagit i gruppen som diskuterat kriterier. De parter som saknas är näringslivet som verkar i de aktuella områdena. Skogsindustrierna föreslår därför att vägen framåt bör ske genom en stegvis process där diskussionen tas lokalt och med berört näringsliv.

Trafikverkets diarienummer på remissen är TRV 2015/54620.