Remissvar: Förslag till ändringar i Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2011:7) och allmänna råd till skogsvårdslagen och i skogsvårdsförordningen (1993:1096)

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående förslag och har med undantag av förslaget om markberedning inget att erinra mot de förslagna ändringarna.

Tillåtna avverkningsformer

Skogsindustrierna anser att skrivningen tydliggör ramarna för tillämpning av alternativa skogsskötselmetoder.

Lägsta ålder för föryngringsavverkning

Skogsindustrierna anser att det är logisk att tillämpa samma åldrar i norra som södra Sverige då sakliga skäl saknas för nuvarande skillnader.

Markberedning

Skogsindustrierna avvisar ändringsförslaget med hänvisning till rättssäkerhet och tillämpbarhet. Markberedning är en viktig åtgärd i skogsbruket för att säkerställa återväxten och vi ser en uppenbar risk att det nya förslaget leder till en komplicerad praktisk tillämpning med otaliga gränsdragningsdiskussioner som kommer att verka hämmande på nödvändiga markberedningsåtgärder.

Dessutom pågår metod- och teknikutveckling för låg andel bearbetad yta och bra planteringspunkter som inte bör hindras av nu föreslagna ändringar med otydliga definitioner av exempelvis "djupa spår".

Skyddsdikning

Skogsindustrierna anser att det är bra att skyddsdikning definieras. De nuvarande bestämmelserna om skogsdikning i miljöbalken och skogsvårdslagstiftningen är inte ändamålsenliga och regelverket behöver omformuleras för att nödvändig dikningsverksamhet ska kunna återupptas.

Texten i 33§ andra stycket, första meningen i föreskrifterna, kan göras tydligare genom att kompletteras med ordet "permanent". "Skyddsdikning får inte utföras så att grundvattennivån permanent blir lägre än före avverkningen."

Övrigt

Skogsindustrierna har inget att erinra mot de föreslagna ändringarna och rättningarna.