Remissvar: Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Skogsindustrierna lämnar detta remissyttrande angående ändrad beskattning av vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016. Skogsindustrierna ställer sig bakom det remissvar som Näringslivets transportråd lämnat tillsammans med TransportGruppen och Svenskt Näringsliv.

Sammanfattning

Skogsindustrierna vill framhålla följande ståndpunkter:

  • Förslaget om höjning av skatt på drivmedel avvisas Konsekvensanalyserna i promemorian för höjning av skatten på drivmedel är undermåliga
  • Konsekvensanalyserna tar inte hänsyn till industrins konkurrenskraft
  • För överflyttning till andra transportslag behövs åtgärder i infrastrukturen
  • Förslaget om begränsningar av skattefrihet för elektrisk kraft som produceras i vindkraft tillstyrks