Remissvar: Betänkande SOU 2014:68 Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag

Skogsindustrierna inkommer härmed med ett yttrande över rubricerad remiss.

Skogsindustrierna ser mycket positivt på ambitionen att förenkla skattereglerna för enskilda näringsidkare.

Skogsindustrierna stödjer förslaget att skapa enhetliga regler kring skogsavdrag och rationaliseringsförvärv samt att införa ett nytt stickår i kapitalvinstbeskattningen av såväl närings- som privatbostadsfastigheter.

Skogsindustrierna avstyrker starkt förslagen att ta bort möjligheterna till skogskonto, skogsskadekonto och expansionsfond. Konsekvenserna av förslagen är bristfälligt beskrivet i utredningen och behöver noga analyseras. Utredningens förslag innebär att avverkningar helt kommer att drivas av skattetekniska skäl och riskerar en av Sveriges viktigaste industrier. Skogsbruk har långa omloppstider och inkomster för den enskilde skogsägaren sker kanske vart 20 år vilket motiverar särskilda möjligheter till inkomstutjämning mellan åren. Skogsbruk är dessutom utsatt för andra risker som stormar, insekter och bränder som kan ge oönskade intäkter som inte går att styra i tiden, se exempelvis stormarna Gudrun och Per samt den stora branden i Västmanland.

Skogsindustrierna anser att ett alternativ kan vara att öka avsättningsmöjligheterna i den nya företagsfonden till 100 procent i stället för utredningens förslag med maximalt 40 procents avsättning till företagsfond som leder till att minst 60 procent av årets vinst alltid måste beskattas. Den som istället har ett aktiebolag kan behålla hela vinsten i företaget och därigenom kommer förslaget att driva mot aktiebolag vilket är ett alternativ som skogsägaren i stor utsträckning saknar då skogsfastigheter normalt inte kan överlåtas till aktiebolag.

Skogsindustrierna stödjer ändringen från två årligen beräknade kapitalunderlag till ett gemensamt för räntefördelning och företagssparande vilket ger förenklingsvinster tillsammans med en förenkling av själva beräkningen av kapitalunderlaget.

Skogsindustrierna anser att sparad positiv räntefördelning samt outnyttjat underskott bör kvarstå i beräkningen då det är vanligt förekommande i skogsbruk och andra näringar med ojämna inkomster över åren.