Remissvar: Skogsstyrelsens PM Bevara skogens kulturmiljöer

Skogsindustrierna välkomnar det gemensamma initiativet från Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet för att öka förståelsen av de bakomliggande orsakerna till att skador uppstår på forn- och kulturlämningar i samband med skogsbruks-åtgärder samt att föreslå förbättringsåtgärder.

Skogsindustrierna tror att resultaten hade kunnat bli ännu bättre om skogsbrukets erfarenheter och kunskaper hade inkluderats på ett tidigare stadium genom deltagande i arbetsgruppen. Skogsindustrierna anser att de långsiktigt viktigaste framgångsfaktorerna för att bevara skogens kulturmiljöer är tydliga rutiner, utbildning samt information i hela avverkningskedjan. Skärpt lagtillsyn och nya sanktioner är inte lösningen. Det pågår en hel del arbete ute i skogsbruket, inte minst implementeringen av de målbilder för skogssektorns hänsyn till kulturmiljöer som togs fram inom ramen för dialogprojektet.