Remissvar: Europeiska kommissionens förslag till revidering av flera av EU:s avfallsdirektiv (Svenska Förpackningsföreningen)

Foto: Skogsindustrierna Blandade växter

Synpunkterna gäller huvudsakligen träförpackningar och förslaget till ändringar av Förpackningsdirektivet. I övrigt stödjer vi synpunkterna från Skogsindustrierna.

Sammanfattning

Svenska Förpackningsföreningen vill lämna följande övergripande synpunkter rörande ändring av direktivet 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall

  • Träförpackningar utgörs av pallar, lådor, häckar, pallkragar, kabeltrummor mm och är sk industriemballage Svenska Förpackningsföreningen vill poängtera att träförpackningar utgör inget egentligt avfallsproblem i Sverige. Det har däremot varit svårt att organiserat samla in materialet då det utgör ett värde och det finns många intressenter.
  • Sverige är ett till ytan stort men glesbefolkat land och befolkningen är koncentrerad till södra delarna av landet. Det är inte kostnadseffektivt eller miljömässigt rimligt att transportera tomemballage långa avstånd. I praktiken återanvänds, repareras och återvinns ( repair, reuse and recycling) allt träemballage på bästa möjliga sätt men hänsyn måste tas till respektive lands förutsättningar och andra lagar och förordningar. Uttjänt träemballage har ett värde som flis till energisektorn. Sverige har också ett klimat med högt energibehov och en uttalad målsättning att använda en ökad mängd biomassa för att nå energimålen. Sverige saknar i stort sett spånskiveindustri som är den stora användaren av uttjänt trämaterial i södra Europa.
  • Förslaget innehåller höjning av målen för återanvändning och återvinning av förpackningsavfall. Det går inte att ta ställning till de återvinningsmål som föreslås då det är oklart vad som menas med 'prepare for reuse and recycling' och det saknas en tydlig definition av detta samt hur beräkningarna skall göras.
  • Preparing for reuse and recycling innebär idag för träemballagetillverkare i Sverige att exempelvis lastpallar, som är en av de största produkterna, samlas in, inspekteras, rekonditioneras, repareras vid behov och sedan återanvänds i öppna eller slutna pallpooler. När pallen inte längre går att reparera används materialet huvudsakligen för energiutvinning. Materialåtervinning kan ske genom att delar från skadade förpackningar tas tillvara för att göra nytt emballage eller genom att materialet flisas och används av spånskiveindustrin, vilket är vanligt i södra Europa. I mindre mängder används även emballage till möbler eller golv, bryggor, staket och trappor.
  • Sidan 22 "1a. När den beräkning utförs som avgör huruvida målen i artikel 6.1 a–k har uppnåtts, ska vikten av det avfall som förberetts för återanvändning och materialåtervunnits förstås som vikten av det avfall som genomgått en slutlig process för förberedelse för återanvändning eller materialåtervinning minus vikten av allt material som kasserats under denna process på grund av förekomst av föroreningar, och som måste bortskaffas eller genomgå andra återvinningsprocesser. Om de kasserade materialen utgör högst 2 % av vikten av det avfall som genomgått processen, ska dock vikten av det avfall som förberetts för återanvändning och materialåtervunnits förstås som vikten av det avfall som gått till en slutlig process för förberedelse för återanvändning eller materialåtervinning". Det är viktigt att beakta att förpackningar har olika funktion och består av olika material eller kombinationer av material. Texten....minus vikten av allt material som kasserats under denna process på grund av förekomsten av föroreningar... Industriemballage av trä kasseras främst på grund av skador för att säkerställa fortsatt godsskydd och effektiv godshantering snarare än på grund av föroreningar. Ett förtydligande av texten behövs inklusive definitionerna, som ovan nämnts.

Gunilla Beyer
Svenska Förpackningsföreningen/Skogsindustrierna