Remissvar: Vägledning för kraftigt modifierade vatten, Dnr 2495-14

Foto: Skogsindustrierna Blandade växter

Skogsindustrierna välkomnar en vägledning för kraftigt modifierade vatten, KMV. Kriterier för bedömning och fastställande av KMV har varit otydliga och hanterats olika i vattendistrikten. Dessvärre ger inte den remitterade vägledningen den förbättring som vore önskvärd.

Synpunkter på texten

Allmänt

En illustration som stegvis beskriver bedömningsgången är ett bra koncept. Den ger en bra vägledning till hur bedömningen ska ske. Dessvärre är texten i vägledningen inte lika klar – den är förvirrande och upprepande. Man villar lätt bort sig. Därmed fyller den inte sitt ändamål.

Avsnitt B. Bedömning av åtgärder för att förbättra den fysiska karaktären för ekologisk status

Flera steg förefaller orealistiska. Vägledningen måste ses över. Avsnitten om värdering av vattenanvändningen är otydliga och komplicerat skrivna. Värdet av en enskild verksamhet bör ingå i värderingsfasen. Hur urval och värdering av tillämpliga nyttoparametrar görs och vem som ska göra detta är oklart i vägledningen. Det finns dessutom många reservationer, t ex att åtgärders ekonomiska rimlighet i förhållande till verksamheten inte ska tas hänsyn till i bedömning av om åtgärderna är tekniskt genomförbara, (sid 22).

Skogsindustrierna 18 september 2014
Ingrid Haglind