Remissvar: Förslag till ändringar i bestämmelser om kvicksilver; ändring av KIFS 2008:2, Dnr H14-04220

Foto: Skogsindustrierna Blandade växter

Skogsindustrierna har getts tillfälle att ge synpunkter på ovannämnda remiss.

CODCr-ampuller har använts sedan lång tid tillbaka för analys av innehåll av organiskt material i massa- och pappersindustrins avloppsvatten. En del bruk har ersatt metoden med kvicksilverfria metoder, såsom TOC. Dock finns det bruk som fortfarande använder CODCr för att följa upp sina utsläpp. De flesta bruk har sina villkor vad gäller utsläpp av organiskt material, uttryckta som COD. Dessutom används COD som en parameter i BAT-slutsatserna för massa- och pappersindustrin. Utredningar pågår på många bruk för att finna samband med andra metoder för att så snart som möjligt byta metod. Problemet som beskrivs i dokumentet om översyn gäller således inte bara reningsverk.

Skogsindustrierna ser därför ett behov av förlängning av undantaget från det svenska kvicksilverförbudet med minst två år, för att använda kvicksilverföreningar för analys av COD och i ampuller för COD-analys.

För Skogsindustrierna
Ingrid Haglind
2014-10-30