Remissvar: Europeiska kommissionens förslag (COM(2014)397final) till revidering av flera av EU:s avfallsdirektiv

Foto: Skogsindustrierna Blandade växter

Synpunkterna gäller träförpackningar och förslaget till ändringar av Förpackningsdirektivet. I övrigt stödjer vi synpunkterna från Skogsindustrierna.

Sammanfattning

Svenska Förpackningsföreningen vill lämna följande övergripande synpunkter rörande ändring av direktivet 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall

  • Träförpackningar utgörs av pallar, lådor, häckar, pallkragar, kabeltrummor mm och är sk industriemballage Svenska Förpackningsföreningen vill poängtera att träförpackningar utgör inget egentligt avfallsproblem i Sverige. Det har däremot varit svårt att organiserat samla in materialet då det utgör ett värde och det finns många intressenter som samlar in detta.
  • Sverige är ett till ytan stort men glesbefolkat land och befolkningen är koncentrerad till södra delarna av landet. Det är inte kostnadseffektivt eller miljömässigt rimligt att transportera tomemballage långa avstånd. I praktiken återanvänds, repareras och återvinns ( repair, reuse and recycling) allt träemballage på bästa möjliga sätt men hänsyn måste tas till respektive lands förutsättningar och andra lagar och förordningar. Uttjänt träemballage har ett värde som flis till energisektorn. Sverige har också ett klimat med högt energibehov och en uttalad målsättning att använda en ökad mängd biomassa för att nå energimålen. Sverige saknar i stort sett spånskiveindustri som är den stora användaren av uttjänt trämaterial i södra Europa. Träförpackningar utnyttjas redan idag i Sverige på ett optimalt sätt.

Mot denna bakgrund, och utan tydligare definitioner och beräkningssätt som kan behöva bättre anpassas efter produkter och materialslag, bedömer vi att de föreslagna återvinningsmålen är svåruppnåerliga för träförpackningar.