Remissvar: Statens energimyndighets föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Foto: Skogsindustrierna Flis liggande

Skogsindustrierna har beretts möjligheten att yttra sig över rubricerade förslag till föreskrifter, nedan finner ni våra synpunkter.

Sammanfattning

  • Skogsindustrin anser att bra effektiviseringsarbete bedrivs genom ledningssystem och strukturerat arbetssätt, störst nytta uppstår då det är företagets egen kompetens som utför kartläggning etc.
  • De krav som ställs på energikartläggningen/energikartläggaren måste harmonisera inom EU. Samma resurser och rapporter måste kunna användas av företag med verksamhet i olika medlemsstater.
  • Föreskrifterna måste specificera vad som avses med ett företag. En enhet inom en större koncern som uppfyller kravet bör vara definitionen av ett företag.
  • Föreskrifterna bör förtydligas gällande kraven på de företag som har ELS/MLS, vare sig personkrav enl. 9 § eller krav på oberoende enligt förordningens 7 § gäller dessa företag.
  • De personkrav som ställs i föreskrifternas 9 § är för omfattande och måste omarbetas. Det är inte rimligt att det är en person som utför hela kartläggningen, även detta måste omformuleras.
  • Skogsindustrierna föreslår att sista meningen i föreskrifternas 7 § stryks.
  • Den standard som föreslås gälla för utförande och rapportering av kartläggningen (SS-EN 16247-1:2012) lämpar sig inte för företag som har ELS/MLS. Skogsindustrierna föreslår därför att rapportering och kartläggning ska utföras enligt SS-EN ISO 50001:2011.

Generella synpunkter

Den svenska skogsindustrin ser effektiv energianvändning som en förutsättning för konkurrenskraft och resurseffektivitet. Den absoluta majoriteten av anläggningarna inom massa- och pappersproduktion har infört Miljö- eller Energiledningssystem (MLS eller ELS), detta gäller även för stora sågverk. Arbetet genom ledningssystem sker strukturerat och effektivt och är något som industrin gärna förordar. Det är också därför Skogsindustrierna i tidigare remissyttranden kring EUs Energieffektiviseringsdirektiv varit positiva gällande artikel 8 (Energikartläggning i stora företag). För att intentionen med artikel 8 inte ska gå förlorad är sättet på vilket implementeringen i svensk lag sker avgörande.