Remissvar: Betänkandet Genomförande av Seveso III-direktivet

Foto: Skogsindustrierna Blandade växter

Skogsindustrierna anser i stort att utredningen gjort ett gott arbete att implementera Seveso III-direktivet i svensk lagstiftning. Skogsindustrierna önskar dock framföra allmänna synpunkter samt synpunkter direkt kopplade till föreslagna lagstexter.