Remissvar: Utredningen Fossilfrihet på väg

Foto: Skogsindustrierna Flis liggande

Skogsindustrierna välkomnar utredningen Fossiloberoende fordonsflottas (FFF) förslag att främja produktion av avancerade biodrivmedel från skogsråvara och avfall. Skogsindustrin är den naturliga vidareförädlaren av skogsråvara och våra medlemmar kan på ett resurseffektivt sätt producera biodrivmedel från skogen. Skogsindustrierna saknar dock nödvändiga konsekvensanalyser av utredningens förslag och anser att utredningen haft ett alltför snävt synsätt på problematiken kring klimatgaser.

Skogsindustrierna har även lämnat in ett yttrande tillsammans med Näringslivets Transportråd, Jernkontoret, IKEM och SveMin som är skrivet ur ett transportköparperspektiv.