Remissvar: Förslag till omtryck av föreskrifter om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket

Skogsindustrierna anser att ovanstående rubrik är missvisande då förslaget inte enbart är ett omtryck utan Skogsstyrelsen inför dessutom några principiellt viktiga förändringar.

Skogsindustrierna är framförallt kritiska till följande nya paragraf:

9 a § Stöd lämnas inte till naturvårdsbränning som ska utföras enligt certifieringsåtagande. (SKSFS 2014:X)

Skogsstyrelsen skriver att stödens syfte är att bidra till uppfyllelsen av de skogspolitiska målen och att de införda förändringarna är till för att uppnå enhetlighet i handläggningen gentemot stödsökande. Skogsindustrierna ifrågasätter starkt hur ovanstående paragraf kan bidra till detta.

Skogsindustrierna har svårt att se skälet till att diskriminera ett frivilligt åtagande som certifiering från möjligheten att få samhällets stöd. Skogsindustrierna anser inte att lagtext överhuvudtaget bör hänvisa till frivilliga marknadssystem. I ett demokratiskt samhälle ska inte regler som framkommit efter förhandlingar mellan intressenter nyttjas i tillämpningen av våra lagar.

Konsekvensutredningen antyder att det finns ett lagligt stöd för att inte lämna stöd till åtgärder "som av olika orsaker ändå kommer att utföras". Skogsindustrierna saknar en beskrivning av detta stöd som inte fanns i de gamla föreskrifterna.

Skogsindustrierna anser att det är bra att man inför beslutomgångar (7a§) där beslut om stöd fattas för att på bästa sätt kunna prioritera stödet. Skogsindustrierna anser att prioritetsordningen 9 § bör gälla vid alla beslut om stöd oavsett ägarkategori, brukningsenhetens storlek eller certifieringsåtaganden för att säkerställa rättssäkerhet och likhet inför lagen.

Skogsindustrierna ställer sig också mycket tveksamma till att formella skydd ska proriteras i 9 §. Skötseln av formella skydd bör rimligen hanteras genom skötselanslag och inte genom bidrag från staten till staten.

Skogsindustrierna
Mårten Larsson och Linda Eriksson