Remissvar: Förslag på ändringar av föreskrifter till skogsvårdslagen om anmälan om avverkning

Skogsindustrierna anser att de föreslagna ändringarna av föreskrifter till skogsvårdslagen om avverkningsanmälningar verkar rimliga. Skogsindustrierna vill understryka vikten av att den sista punkten under allmänna råd till 3 kap 15§ kvarstår då samordning av avverkning är bra för såväl ekonomi som miljö.