Remissvar: Synliggöra värdet av ekosystemtjänster

Remiss avseende SOU Synliggöra värdet av ekosystemtjänster. Skogsindustrierna tycker det är värdefullt att vi i Sverige mer börjar diskutera nyttan med olika typer av ekosystemtjänster. En sådan diskussion med utgångspunkt från att ekosystemtjänster är de olika nyttor som ett hållbart brukande av olika naturresurser kan ge oss människor skapar förutsättning för en balanserad debatt om brukandet. Det ser också människan som en integrerad del av ekosystemen.