Grundläggande ståndpunkter

Skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi. För att fortsätta växa och utvecklas behöver skogsindustrin konkurrenskraftiga villkor.

Svensk skogsindustri är i världsklass. Trävaror, massa, papper och kartong är de biobaserade produkter som idag utgör basen för industrin. Svensk skogsindustri bidrar med ungefär 145 miljarder kronor i export per år, vilket motsvarar ca 10 procent av Sveriges totala export. Det totala antalet sysselsatta i skogsnäringen är 115 000 personer.

Därför är konkurrenskraft viktig

Skogen växer i Sverige men våra marknader och konkurrenter finns långt bortom landets gränser. En stor del av produktionen exporteras och säljs på konkurrensutsatta marknader, ofta med global prissättning. Därför blir det viktigt att svensk skogsindustri verkar under ungefär samma villkor vad gäller elpriser, tillståndsprövningar, investeringsklimat och skattetryck. Att den internationella konkurrenskraften upprätthålls är därför ett måste för att trygga jobben, exporten och välfärden.

Politiska beslut kan både hjälpa och stjälpa konkurrenskraften. Tillgången till kostnadseffektiva transporter är en viktig fråga för skogsindustrin eftersom råvaran från skogen färdas långa sträckor för vidareförädling och sedan ut i världen som färdiga produkter.

Skogsindustrin är en elintensiv bransch och därför blir energiförsörjning och elpriserna en viktig faktor för konkurrenskraft. Skogsindustrierna vill se en långsiktig och förutsägbar energipolitik och välkomnar därför blocköverskridande politiska överenskommelser.

En hållbar näring

Ju mer vi brukar skogen desto större klimatnytta ger den, om vi ersätter oljebaserade produkter och tjänster med vår skogliga förnybara råvara. Det är också så att ju mer vi förädlar vår svenska råvara till produkter och tjänster på den globala marknaden desto större avtryck gör skogen för svensk ekonomi, vad gäller tillväxt, antal jobb och bidrag i form av skatteintäkter till svensk välfärd.

Skogen ska självklart brukas på ett hållbart sätt. Idag är målet om virkesproduktion jämställt med målet att bevara biologisk mångfald, vilket skapar goda förutsättningar för en hållbar skogsnäring. För svensk skogsindustri är det viktigt att skogsbruket tillsammans med myndigheter och ideella organisationer försöker att nå en ökad samsyn om målet med våra skogar och hur en god miljöhänsyn uppnås.