Energi

Foto: Deromegruppen Pellets

Skogsindustrin använder mycket energi, men är samtidigt en stor producent av detsamma. För att använda energin så effektivt som möjligt strävar skogsindustrin efter rationella tillverkningsprocesser och att alla bi- och restprodukter tas tillvara.

Störst på bioenergi

Skogsindustrin är landets största användare av bioenergi och också den största bioenergiproducenten. Energin används till största delen internt, men betydande mängder bioenergi levereras också till övriga samhället. På många orter i Sverige tas överskottsvärme från bruken tillvara i kommunernas fjärrvärmenät. Dessutom levereras stora mängder bark, flis, spån och pellets från sågverk och massabruk till kommuner, hushåll och till producenter av bioenergi och biodrivmedel.

Stor elanvändare

Skogsindustrin är en stor användare och producent av el. Vi står i runda slängar för 15 % av den totala elanvändningen i Sverige. Vi är samtidigt den bransch i Sverige som, med undantag för elproducenterna, tillverkar mest egen förnybar el. I flera bruk svarar elförbrukningen för en lika stor kostnadsandel som råvaror och personal. Företagen gör betydande ansträngningar för att effektivisera elanvändningen och även för att öka den egna elproduktionen.