Debatt: Skogsindustrin efterlyser balanserad vattenlagstiftning och total översyn av vattenförvaltningen

BillerudKorsnäs, Holmen, SCA, Stora Enso och Södra debatterar förslaget till ändrad vattenlagstiftning på Altinget. Som företrädare för skogsindustrin ses förslaget på med stor oro då det inte tar tillräcklig hänsyn till möjligheter att bedriva verksamheter och samtidigt effektivt vårda Sveriges vattenresurser. Företrädarna efterlyser en mer balanserad lagstiftning men också en översyn av vattenförvaltningen i Sverige.

Sverige har uttalat höga ambitioner i arbetet med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling där de tre dimensionerna miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet vägs samman. Här har industrin en viktig roll som vägvisare när det gäller att förena konkurrenskraft och hållbar utveckling. Vi som företag vill visa att det är möjligt att nå de globala målen inte bara genom en hållbar produktion utan också genom att ge förutsättningar för samhällets övergång till en ekonomi baserad på förnybara resurser.

Vatten är en grundförutsättning för våra industriella processer. Det är en resurs som vi är beroende av och som vi arbetar kontinuerligt med att nyttja på ett hållbart sätt. Därför är frågan om att nå EU:s mål om god vattenstatus i Sverige till år 2027 av stor vikt för oss.

Under sommaren presenterade Miljö- och energidepartementet ett förslag till ändringar i miljöbalken för att nå EU:s mål. Vi delar uppfattningen att lagstiftningen behöver ändras men är djupt oroade över att förslaget ensidigt har utgått från vattenkraften. Den svenska vattenlagstiftningen påverkar ju hela samhället och inte minst oss industriföretag.

Flera näringslivsorganisationer och kommunala verksamheter har tidigare framfört farhågor om att verksamheter som behövs för samhällsutvecklingen kommer att omöjliggöras om förslaget genomförs. Vi delar dessa farhågor. 

Våra företags konkurrenskraft och möjligheter att verka i Sverige kommer att påverkas mycket negativt. Förslaget innebär att tillståndsprövningen riskerar att bli både diffus och rättsosäker med stoppade investeringar som följd. Förslaget innebär också att företag måste tillståndspröva hela verksamheten även om investeringen endast berör en del av processen. Detta skulle leda till omfattande byråkrati och försena utveckling som är bra för både näringsliv och miljö.

Läs debattartikeln i sin helhet på altinget.se

  • Henrik Sjölund, vd Holmen
  • Karl-Henrik Sundström, vd Stora Enso
  • Lars Idermark, vd Södra
  • Per Lindberg, vd BillerudKorsnäs
  • Ulf Larsson, vd SCA

 

Henrik Sjölund, vd Holmen

Karl-Henrik Sundström, vd Stora Enso

Lars Idermark, vd Södra

Per Lindberg, vd BillerudKorsnäs

Ulf Larsson, vd SCA