Debatt: Skatt är inte hållbarhet

Väg kantad av skog

Jernkontoret, IKEM, SveMin & Skogsindustrierna debatterar betänkandet om nya miljöskatter i Dagens Industri, skatter som man menar är verkningslösa för miljön och hotar industrins konkurrenskraft.

I dagarna överlämnades ett betänkande om bland annat kväveoxidskatt och avfallsförbränningsskatt till regeringen. Utredningen konstaterar att en skatt på utsläpp av kväveoxider skulle behöva omfatta betydligt fler anläggningar än de som ingår i dagens avgiftssystem, för att inte strida mot EU:s statsstödsregler. För många industriföretag skulle en skatt därmed bli mycket kostsam. Därför tar inte utredningen ställning till om en skatt ska införas eller inte, men lägger ändå fram ett lagförslag. En jämförbar skatt finns inte i något annat land inom EU.

Från industrins sida har vi många invändningar mot den bristande analysen i utredningen. Framförallt saknar vi en beräkning av den tekniska potentialen för att ytterligare minska utsläppen. Den hade varit värdefull för att kunna slå fast industrins framtida förmåga att styra mot minskade utsläpp. Istället har utredningen funnit att en positiv effekt av skatten är att ”det skapar incitament för en återhållen produktion i Sverige”.

I klarspråk betyder det att utredningen tror att kväveoxidskatten skulle leda till minskad produktion i vårt land och att detta är positivt. Det är allvarligt att en statlig utredning anser att svensk produktion ska minska, sannolikt till förmån för produktion i andra länder vilket varken gynnar sysselsättning eller miljö. Att återhållen produktion skulle svara mot utredningsdirektivets kriterium om samhällsekonomisk effektivitet är lika förbluffande. Det här är en skatt som skapar negativa effekter på både tillväxt och arbetstillfällen.

Läs debattartikeln i sin helhet hos Dagens Industri.