Debatt: Regeringen missar målet om fossilfrihet

Foto: Deromegruppen Timmer

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För att nå detta mål måste vi byta fossila råvaror mot förnybara. Men får regeringen igenom sin höstbudget kommer det leda till minskad tillgång på träråvara från det hållbara svenska skogsbruket. Det rimmar illa med de klimatambitioner som regeringen så gärna talar om.

Carina Håkansson, vd på Skogsindustrierna skriver på Nya Wermlands-Tidningen nwt.se om problematiken kring regeringens klimatambitioner och tillgång på träråvara.
 

Idag vill allt fler människor konsumera hållbart. Efterfrågan på skogsindustrins klimatnyttiga produkter är därför rekordhög. Stora summor satsas på att ta fram nya produkter som kan ersätta de fossila och på att öka produktionen. Bara under 2016 investerade skogsindustrin för 15 miljarder och för de kommande tre åren planeras investeringar för ytterligare cirka 25 miljarder inom allt från bioraffinaderier och nya massabruk till anläggningar för industriellt prefabricerade trähus.

Om den här positiva utvecklingen ska fortsätta och investeringar sjösättas behöver politikerna ge klara besked om råvarutillgången. Det krävs mer än vackra ord från regeringen. Det räcker inte med att statsminister Stefan Löfven bedyrar att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det räcker inte med att regeringen i sin budgetproposition skriver om vikten av ett skifte till en biobaserad ekonomi och om bioekonomins betydelse för utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Det räcker inte med att regeringen bekräftar att skogsindustrins produkter, baserade på förnybar råvara från hållbart brukade skogar, är en central del i den svenska bioekonomin. Det räcker inte med detta, om de enda konkreta förslag regeringen sedan lägger är att mer skog ska undantas från brukande, att informationen om alternativa – mindre produktiva - brukningsformer ska öka och att medel ska anslås till en utökad nyckelbiotopsinventering i hela landet. Samtliga dessa förslag leder till lägre avverkning, minskad tillgång på trä och därmed till färre biobaserade produkter. I praktiken kommer detta gynna en fortsatt användning av fossila material och produkter.

Regeringen bedriver en skogspolitik som går på tvärs med riksdagens klimatambitioner och målet att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Skogsindustrins mål är att bruka skogen så att alla arter i skogslandskapet kan fortleva. 25 procent av Sveriges skogsmark är undantagen från skogsbruk. En stor del av denna skogsmark är så kallad frivilligt skyddad skog där initiativet kommer från skogsägaren. Det finns en tydlig strategi och görs stora insatser för att bevara den biologiska mångfalden. Ändå låter regeringen sig nu styras av ensidiga naturskyddsintressen när de vill undanta mer skog för brukande.

Om regeringen menar allvar med att nå fossilfrihet måste den också lägga förslag som leder till en växande bioekonomi där skogsnäringen tillåts bidra fullt ut. Med mindre än ett år kvar till valet är det hög tid att regeringen levererar den sedan länge utlovade nationella strategin för bioekonomi.