Debatt: "Artskyddsförordningen riskerar tillväxten inom bioekonomin"

Foto: iStock Uggla

"Tillämpningen av artskyddsförordningen riskerar att skapa en osäker försörjning av träråvara till industrin. Det skriver Mårten Larsson och Linda Eriksson, Skogsindustrierna, som instämmer i den kritiken mot Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets förslag om hur artskyddsärenden ska handläggas."

"En växande bioekonomi är ett nödvändigt skifte för att klara tillväxt och hållbarhet samtidigt. Denna insikt är vi många som delar. Inte minst ser politiker möjligheterna med att ersätta fossila material med förnybar råvara. Det är bra för klimatet och kan bidra till att skapa jobb i hela landet. Utvecklingen är positiv. Det byggs fler höga hus i trä. Det produceras nya smarta förpackningar i kartong. Det tillverkas textiler av träråvara. Det forskas på nya starka material av restprodukter av skog med användningsområden inom bland annat fordonsindustrin och vården. För att nämna några exempel."

[...]

Regeringen måste gripa in

Vi menar att Artskyddsförordningen riskerar att sätta käppar i hjulet för den önskade omställningen till en bioekonomi. I förlängningen drabbar det såväl sysselsättningen i glesbygd som vår gemensamma välfärd, utan motsvarande miljönytta. Vi uppmanar därför regeringen att se över utformningen och den faktiska tillämpningen av förordningen så att den bättre harmoniserar med syftet med EU-direktiven. Äganderätten och markägarens rätt till ersättning måste också säkerställas.

Läs hela debattartikeln altinget.se.