Så bidrar du till bioekonomin

Global konkurrenskraft behövs för att industrin ska kunna bidra till klimat, byggande och jobb. Skogsindustrin verkar på en global marknad. För att klara konkurrensen krävs attraktiva produkter, men också trygg tillgång på skogsråvara, energi och transporter.

Växande skog  - en växande bioekonomi

Tillgången på råvara är en förutsättning för bioekonomin. Efterfrågan på råvara från hållbart brukade skogar kommer att öka med en växande bioekonomi.

Så bidrar du:

Säkra effektiva och hållbara transporter

Skogsnäringen är Sveriges största transport-köpare. Råvaran ska först ur skogen för förädling, för att sedan transporteras som färdig produkt till kunder runt om i världen. Därför är god infrastruktur och trygga transportkedjor avgörande. Att transporter fördyras genom politiska beslut påverkar svensk konkurrenskraft. Effektivare transporter är inte bara viktigt för konkurrenskraften utan innebär även minskad klimatpåverkan.

Så bidrar du:

El till konkurrenskraftig kostnad och bioenergi för klimatet

Skogsindustrin använder mycket energi, vi står för 15 procent av den totala elanvändningen i Sverige. Samtidigt är vi den bransch som, med undantag för elproducenterna, tillverkar mest egen förnybar el. Vi är också stora producenter av värme. En konkurrenskraftig svensk skogsindustri är därför en förutsättning för att Sverige ska nå sina mål för förnybar energi.

Så bidrar du:

Stöd forskning och innovation

Inom skogsindustrin pågår en ständig utveckling av produkter och processer. De senaste åren har den varit intensivare än på mycket länge. Det handlar om årliga investeringar i miljardstorlek, men det räcker inte. För att accelerera omställningen till en bioekonomi behövs ökat forsknings- och utveck-lingsarbete. Vi behöver också en ökad samverkan längs hela värdekedjan, från forskning via test- och demoanläggningar till implementering och kommersialisering.

Så bidrar du:

Underlätta för mer träbyggande

Ökat industriellt träbyggande kan på relativt kort sikt bidra till kraftig tillväxt av bioekonomin. Mer byggande av trä ger snabbt effekt i att minska utsläppen av växthusgaser.

Så bidrar du: