Vi behöver en nationell strategi för bioekonomi

Kretslopp mörk

Det fortsatta klimatarbetet kräver ett skifte till bioekonomi, där produkter baserade på förnybar råvara ersätter produkter av fossila råvaror eller andra ändliga resurser. Skogsindustrierna vill samla dagens och morgondagens initiativ i en nationell strategi för bioekonomi.

Skogsindustrin arbetar målmedvetet för att nå visionen "Skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi". Vårt övergripande mål är att få fram en nationell strategi, eller agenda om man så vill, för utvecklingen av bioekonomin med mål, medel och åtgärder som bidrar till minskad klimatförändring och ökad resurseffektivitet samtidigt som den stimulerar till sysselsättning, investeringar, hållbar tillväxt i hela landet och utveckling av svensk export.

En strategi för bioekonomi måste fokusera på tre områden:

  • Konkurrenskraftiga företag: Företag som står sig väl i en global konkurrens är grunden för tillväxt i bioekonomin. Vi behöver färre, inte fler, politiska pålagor. Här och nu är det viktigt att stimulera det industriella träbyggandet genom att bland annat ställa krav på livscykelperspektiv i det offentliga byggandet. Det kommer ge snabb tillväxt i bioekonomin, fler jobb på landsbygden och kraftigt minskade utsläpp av koldioxid.
  • Ökad användning av skogsråvara: De senaste 90 åren har ett hållbart skogsbruk dubblerat mängden virke i Sverige. Nu måste skogen användas för att möta de höga ambitionerna för omställningen till bioekonomi. Samtidigt fortsätter skogsnäringen plantera två träd för varje träd som skördas.
  • Ökade satsningar i forskning, utveckling och innovation: För att ytterligare accelerera omställningen till en bioekonomi behövs ökat forsknings- och utvecklingsarbete samt ökad samverkan längs hela värdekedjan, från forskning via test- och demoanläggningar till implementering och kommersialisering.