Stoppa vägslitageskatten

Avslå regeringens förslag i riksdagen

Timmerbil på väg

Kilometerskatt, lastbilsskatt, vägslitageskatt, vägskatt - under åren har det funnits olika namn på samma förslag som i grund och botten går ut på att beskatta avstånd - Sveriges stora konkurrensnackdel.

I mars 2018 skickade regeringen ut en promemoria kallad "En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik" och remisstiden avslutades 27 april. I promemorian angavs att regeringen ska lämna en inriktningsproposition till riksdagen innan mandatperioden är slut. Skogsindustrierna är kritiska till  förslaget, inte minst för att det saknar information om väsentliga delar som skatteuttag, vägnät och konsekvensanalyser. Ta del av en längre kommentar om förslaget till vägslitageskatt.

För transporter av skogsråvara finns sällan någon annan lösning än lastbilstransporter. Skogsindustrin är en av de branscher som köper mest tågtransporter, men i skogen finns inte tillgång till järnväg. Lastbilen är en förutsättning för att transportera skogsråvara och biobränsle. Vill regeringen minska lastbilstransporternas miljöpåverkan är skatt på avstånd inte rätt väg att gå. Istället bör de stimulera fordonsutveckling, förnybara drivmedel, el-vägar och effektivare transporter som 74 ton.

Skogsindustrierna är Sveriges största transportköpare. Varje år köper branschen transporttjänster för cirka 25 miljarder. Hälften av alla tåg, utöver Malmbanan, och närmare var fjärde lastbil är en skogsindustritransport. Skogsindustrin förädlar en förnybar råvara som transporteras från landsbygd till industri, sågverk och bioraffinaderier. Ungefär 80 procent av skogsindustrins produkter exporteras.

Varför är vägslitageskatten en dålig idé?