Skogsindustrins produkter är samhällskritiska

Hur påverkar coronapandemin och åtgärderna för att stoppa dess spridning svensk skogsindustri? Det kan du läsa om här plus vad som behövs för att branschen ska kunna fortsätta sin verksamhet.

Coronapandemin sätter ljuset på hur avgörande många av skogsindustrins produkter är för ett fungerande samhälle och för människors hälsa. Här följer några exempel på vad vi tillverkar för den svenska marknaden, för EU:s inre marknad och för länder utanför EU:

 • Hygienprodukter i form av munskydd, handsprit, toalettpapper, pappershanddukar, blöjor och en mängd andra engångsprodukter som används inom vård och omsorg.
 • Förpackningar för att skydda och bära ut livsmedel, medicin, hygienartiklar och många andra produkter vi behöver i vår vardag.
 • Bioenergi och grön el till hem, skolor, sjukhus och många andra lokaler.

 Att kunna producera

 • Stannar sågen stannar bruket. Skogsindustrins värdekedja börjar i skogsbruket, fortsätter i sågverket, massa- och pappersbruket och vidare till bioenergiproducenten. Alla länkar måste vara intakta, därför måste hela skogsnäringens verksamhet klassas som samhällsviktig.
 • Människor från EU och tredje land måste kunna resa in till Sverige för att delta i skogsvårdsarbete.
 • Öppen barnomsorg och skola är en förutsättning för att hålla igång produktionen.
 • Angreppen av granbarkborrar utgör ett fortsatt stort hot mot skogsnäringen. Även under coronakrisen behöver regeringen ha beredskap för snabba beslut om bland annat bevattning och lagerstöd.

Att kunna leverera

 • Globala godsflöden måste fungera och det innebär att alla delar av transportsystemet fortsatt måste värnas och ses som samhällsviktig verksamhet.
 • Värna infrastruktursatsningar både under och efter den akuta coronakrisen. Det bidrar både till sysselsättning i närtid och skapar förutsättningar för långsiktig tillväxt.

Att klara konkurrensen

 • Sverige bör göra som våra grannländer och slopa uttaget av avgifter kopplade till sjöfart och hamnar. Ge Sjöfartsverket ett tillfälligt anslag så de klarar krisen utan ökade avgifter för de fartyg som fortsatt trafikerar våra vatten.
 • Industrin kan och bör få möjlighet att bidra med stabilitet och arbetstillfällen under krisen likväl som i uppbyggnadsfasen. Det måste därför finnas utrymme för ekonomiskt stöd till de företag som drabbas senare i krisen, bland annat kan omställningsstöd vara aktuellt för delar av skogsindustrin och dess underleverantörer längre fram för att värna värdekedjan.

Att efterfrågan hålls uppe

 • Stimulera inhemsk efterfrågan av ett ökat klimatsmart träbyggande. Det svarar mot ett fortsatt behov av bostäder och offentliga lokaler som till exempel skolor. 
 • Värna EU:s inre marknaden, främja handel och samarbete mellan länder och motverka protektionism.
 • Internationellt är det viktigt att Sverige gör vad vi kan för att stödja en fungerande världsmarknad.

Att få gröna investeringar och en grön plan