Single-use-plastic berör även skogsindustrin

Direktivet Single-Use-Plastic är en del av EU:s plaststrategi. Grundprincipen i förslaget är bra, eftersom inga produkter ska slängas i naturen.

Direktivet Single-Use-Plastic är ett skarpt lagstiftningsförslag för att komma tillrätta med de tio vanligaste engångsprodukterna av plast som skräpar ner vår natur och framför allt våra hav och stränder.

Direktivet har utökats till att handla om nedskräpning generellt, om avfallshantering och om ökad insamling och återanvändning av engångsprodukter av plast och av produkter i papper med plast som barriär.

Direktivet påverkar skogsindustrin eftersom engångsmuggar, matbehållare och vätskekartonger i papper vanligtvis har en vätskebarriär av plast.

Skogsindustriernas åsikter om förslaget:

  • Grundprincipen i förslaget är bra. Inga produkter ska slängas i naturen. Vi ska ha en hög grad av insamling och materialåtervinning av alla material i Europa, precis som vi redan har, inte minst i Sverige.

  • Förslaget kan gynna engångsprodukter som är tillverkade av ett enda material, eftersom de i dagsläget är lättare att materialåtervinna. Konkret kan det leda till att vi i handeln till exempel får fler juiceförpackningar i plast än i material som i huvudsak är tillverkade av förnybar råvara.

  • Förslaget tar inte tillräcklig hänsyn till att det krävs ett tillflöde av nytt material, för att cirkularitet ska fungera i praktiken. Papper och kartong kan till exempel återvinnas till nya material upp till sju gånger, sedan är fibrerna utslitna. Detsamma gäller plast – ny tillförsel av råvara behövs, och råvaran är för plast vanligen olja.

  • Direktivet behöver få en tydligare koppling till befintlig lagstiftning om återvinning och material, för att lagarna ska fungera tillsammans. Befintlig lagstiftning definierar produkter efter deras huvudsakliga material.

Var ligger frågan just nu?

Förslaget behandlas av ministerrådet och EU-parlamentet parallellt under hösten 2018. Målet är att ha genomfört slutförhandlingar och ha direktivet på plats innan årets slut.