Fastighetsnära insamling hotar fungerande cirkulära system

Vem tittar på den sammanvägda miljönyttan av en utökad fastighetsnära insamling? Och vem vill värna dagens välfungerande cirkulära system i Sverige? Skogsindustrierna är starkt kritiska till införandet av fastighetsnära insamling.

Som en del i Avfallsförordningen beslutade regeringen i juni 2018 att dagens återvinningssystem ska ersättas av bostads- eller kvartersnära insamling. Producenterna ska ta det fulla ekonomiska ansvaret för insamlingen av förpackningar och returpapper genom tillståndspliktiga insamlingssystem.

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att implementera fastighetsnära insamlingssystem och har publicerat flera vägledningar. I uppdraget ingår att ta in ansökningar och bevilja tillstånd för systemen från producenterna.

Allvarliga konsekvenser av fastighetsnära insamling

I ivern att skapa enklare insamlingssystem anser Skogsindustrierna att en av de viktigaste aspekterna, miljönyttan, har fallit bort i Naturvårdsverkets vägledning för insamling av förpackningar och returpapper. Skogsindustrierna ställer sig frågande till om någon har tittat på den sammanvägda miljönyttan av en utökad fastighetsnära insamling. Följden av fler återvinningsstationer och ett komplext, individanpassat insamlingssystem riskerar att öka de tunga transporterna.

För insamling av papper och kartong riskerar förordningen att leda till såväl ökade kostnader som minskad miljönytta och ökade klimatutsläpp.

Idag samlas över 90 procent av alla tidningar och magasin in i Sverige. Utökade krav på fastighetsnära insamling kommer inte att leda till någon större ökning av insamlingsgraden för returpapper, utan endast till ökade kostnader för insamlingen. Skogsindustrin anser att det är oförsvarligt mot bakgrund av att Sverige har en välfungerande insamling och ett väletablerat cirkulärt system för dessa material idag.

Producentansvaret för returpapper kommer upphävas

Den 23 april meddelade regeringen att man avser upphäva producentansvaret för returpapper som funnits sedan 1994. Ansvaret för insamling och behandling av returpapper kommer istället ligga på kommunerna. Detta är en handlingskraftig åtgärd för att upprätthålla Sveriges tradition att återvinna tidningspapper och samtidigt skapa goda förutsättningar berörda branscher såsom pappers- och skogsindustrin, grafikeryrket samt tryck-, tidnings- och magasinsbranschen.