Omsätt energiöverenskommelsen i bra politik

Just nu genomförs den energiöverenskommelse som fem riksdagspartier kommit överens om steg för steg. Vi vill uppmana till att göra riktigt bra politik av den, som också är långsiktigt hållbar.

I juni 2016 slöts en blocköverskridande ramöverenskommelse om svensk energipolitik. Överenskommelsen ger långsiktighet i energipolitiken, något som Skogsindustrierna välkomnar. För att värna det väl fungerande elsystem vi har i Sverige är det nödvändigt att genomföra överenskomna skatteförändringar för vatten- och kärnkraft. Vi är positiva till den höjda ambitionsnivån i elcertifikatssystemet. Den bör kunna leda till ytterligare investeringar i biokraft och troligen också till fortsatt låga elpriser, vilket stärker konkurrenskraften för svensk skogsindustri på den globala marknaden. Skogsindustrierna välkomnar även att basindustrin undantas från höjd energiskatt på el. Det visar att politiken har förstått vikten av en stark skogsindustri för jobben, exporten och välfärden.

Överenskommelsen i reell politik - det här är på gång:

  • Skatteförändringar för kärnkraft och vattenkraft
  • Förlängt och utökat elcertifikatsystem 
  • Förändringar i kärnavfallsavgiftsfonden, KAF
  • Villkor för vattenkraften
  • Energipolitiskt ramprogram 
  • Sektorsspecifika strategier för energieffektivisering

3 mål i energiöverenskommelsen

  • Att Sverige senast 2045 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter nå negativa utsläpp.
  • Att Sverige år 2040 har 100 % förnybar elproduktion. Detta är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut.
  • Att Sverige år 2030 har 50 % effektivare energianvändning.