Reduktionsplikt

Reduktionsplikten är ett bra styrmedel, om ambitionsnivåerna läggs på en realistisk nivå och om teknikutveckling och uppskalning av produktion får ett kraftfullt stöd. Men även elektrifiering och effektivisering behövs för att minska utsläppen från transportsektorn.

Regeringen planerar för en kraftigt höjd ambitionsnivå för reduktionsplikten. Enligt förslaget ska Sverige vara uppe i en reduktionsnivå på 28 procent för bensin och 66 procent för diesel till år 2030.  

Skogsindustrierna är positiva till reduktionsplikten som styrmedel. Den har de nödvändiga ingredienserna hos ett styrmedel; långsiktighet, en gradvis övergång och ett tydligt mål – i detta fall i faktiska utsläppsminskningar. Däremot är ambitionshöjningen till 2030 orealistisk om vi vill att inhemskt producerade biodrivmedel ska ersätta en stor del av de importerade. Vår bedömning är att skogsindustrin, givet en framgångsrik utveckling och uppskalning av ny teknik, kan producera så mycket som 10 TWh biodrivmedel till år 2030. Idag tillverkar branschen cirka 1,5 TWh. För att möta ambitionsnivån i reduktionsplikten kommer det att behövas mellan 40 till 60 TWh per år, beroende på efterfrågan på drivmedel och på biodrivmedlens prestanda.  

Skogsindustrierna anser att: 

  1. Satsa på biodrivmedel och reduktionsplikt, men med realistiska förväntningar och med en konsekvensanalys i ryggen. Detta saknas idag.
  2. Sverige ska kombinera reduktionsplikten med ökade satsningar på elektrifiering och ett effektivt transportsystem som stärker företagens konkurrenskraft på lång sikt. 
  3. Sverige ska vara följsam med omvärldens satsningar och ambitioner inom hållbara transporter. Sverige går i täten för klimatarbetet, men vi kommer inte ha råd att avvika alltför mycket från vår omvärld. 
  4. Politiken måste se till helheten. En obalans i mixen och utformningen av klimatstyrmedel riskerar att inverka negativt på övergripande politiska mål som utvecklingen av cirkulär bioekonomi, total minskning av växthusgasutsläpp, internationell konkurrenskraft, levande landsbygd och inhemsk produktion av biodrivmedel.