Skogsutredningen

Foto: Bildbyline

Skogsutredningen har missat uppdraget kring stärkt äganderätt och växande bioekonomi. Istället är det ett oproportionerligt stort fokus på biologisk mångfald och på hur mer skog ska undantas från brukande.  

Skogsutredningen tillsattes för att skydda och stärka den privata äganderätten, för både enskilda markägare och företag. Även nya flexibla former för att tillvarata naturvärden i skogen och för att ersätta skogsägare som undantar delar av sin mark från skogsbruk skulle utredas liksom hur internationella åtaganden om biologisk mångfald ska förenas med en växande cirkulär bioekonomi.  

Skogsindustrierna konstaterar att utredningen inte blev den lösning för en stärkt äganderätt, en växande bioekonomi och goda villkor för skogsnäringen som utlovats med januariavtalet. Trots kritiken rekommenderar  Skogsindustrierna regeringen att ta vara på de frågor där det finns en samsyn mellan utredningen och skogsnäringen.    

Skogsindustrierna anser att: 

  • Utredningen inte lever upp till utredningsdirektivet vad avser att uppdraget att lämna förslag som stärker äganderätten och bidrar till en växande bioekonomi. Avgörande för att direktivets intentioner inte tillgodoses är att utredningen gör mycket långtgående tolkningar av Sveriges internationella åtaganden om biologisk mångfald.  
  • Oavsett bristerna i utredningen måste riksdag och regering skyndsamt sätta ner foten för att skapa en rättssäker tillvaro för skogsägare och för att skapa ordning i hur Sverige ska se på sina internationella åtaganden för den biologiska mångfalden. I den senare frågan behövs ett politiskt beslutsunderlag som analyserar utgångspunkterna för svenska myndigheters bedömning idag och en jämförelse med andra länders bedömningar.  
  • Utredningen föreslår att frivillighet ska vara grunden för avsättning av skog från brukande. Det är en bra utgångspunkt som Skogsindustrierna ställer sig bakom.  
  • Med frivillighet som utgångspunkt kan Skogsindustrierna också ställa sig bakom utredningens fjällskogspaket.  
  • Utredningens förslag att Skogsstyrelsen ska upphöra med nyckelbiotopsregistreringar är också ett bra första steg för att lösa en infekterad konflikt.  
  • Skogsindustrierna ställer sig också bakom utredningens förslag att sätta ett nationellt mål för skogstillväxt samt de förslag som finns för att bidra till en växande cirkulär bioekonomi.