Hållbara kolcykler

Foto: Skogsindustrierna

För att EU ska nå klimatneutralitet behövs hållbara kolcykler och pålitliga sätt att certifiera kolupptag. Men viktigast för klimatet är att de fossila utsläppen minskar. För det krävs bland annat en stabil försörjningen av råvaror och produkter från skogen som ersätter fossila alternativ.

I december 2021 antog Europeiska kommissionen ett meddelande om hållbara kolcykler, som innehåller förslag på hur kolupptaget kan öka. Meddelandet innehåller flera initiativ, bland annat för att optimera kolflödena på gårdsnivå (”carbon farming”), och för att främja teknologier som ökar kolinlagringen från biomassa (BECCS). Ambitionen är också att öka andelen biobaserade material inom bygg och industri. För att uppnå detta vill EU-kommissionen förbättra övervakningen, rapporteringen och verifieringen av kolupptag. Kommissionen presenterar sitt förslag i november 2022.

Skogsindustrierna välkomnar kommissionens initiativ och ger följande medskick:

  • Säkerställ att minskning av fossila utsläpp är prioritet nummer ett i klimatarbetet.
  • Förslagets effekt på tillgången av förnybara råvaror och utvecklingen av bioekonomin måste noggrant utvärderas.
  • Uppmuntra aktivt skogsbruk och tillväxt i skogen som är hållbart för både miljön, klimatet och ekonomin. Då finns incitament att både öka kolsänkan i skogen och att minska de fossila utsläppen genom att ersätta fossilt med förnybart.
  • Prioritera och stimulera BECCS genom att utveckla politiska och finansiella ramar. EU behöver tillskjuta pengar till forskning, innovation, kommersialisering och införande av teknologin.

Certifieringen av kolupptag bör:

  • Säkerställa att redovisningen sker transparant och att kolupptaget inte dubbelräknas
  • Beakta hur svårt det är att separera kolupptaget från olika åtgärder. Det relevanta måttet är det totala kolupptaget från den aktivt brukade skogen, såsom det rapporteras i LULUCF.
  • Gör skillnad mellan kolupptag genom tekniska lösningar, som är mer permanenta, och de genom ”carbon farming”, som är mer osäkra, kortsiktiga och där risken för kolläckage är större.
  • Gör skillnad mellan olika typer av kol, då fossilt är mer klimatskadligt än icke-fossilt.