Utredda miljöskatter ger noll styreffekt

Foto: Fiskeby Board

Ett betänkande om kväveoxidskatt, avfallsförbränningsskatt och ytterligare styrmedel utöver EU ETS har tagits emot av regeringen. Förslagen skulle slå hårt mot svensk skogsindustri samtidigt som de är verkningslösa för miljön.

Utredningen framhåller att en skatt på utsläpp av kväveoxider skulle styra bättre än dagens avgift men slå mycket hårt mot svensk industris konkurrenskraft och i synnerhet mot skogsindustrin. Utredningen presenterar ett lagförslag, men tar inte ställning till om befintlig avgift ska göras om till en skatt.

Skogsindustrierna delar utredningens slutsats att en kväveoxidskatt skulle slå orimligt hårt mot skogsindustrin. Vi anser dessutom att varken en skatt, eller dagens avgift på utsläpp av kväveoxider, styr företagens investeringar för att minska utsläppen. Tillståndsprövningarna, som baseras på bästa möjliga teknik och en helhetssyn på miljöeffekter och åtgärder, är det bästa styrmedlet.

En skatt på avfallsförbränning skulle inte heller den ha någon positiv styreffekt för miljön. För skogsindustrin får utredningens förslag paradoxalt nog som konsekvens att returpappersbruken som materialåtervinner använt papper för att göra nya produkter får betala skatt för att de bränner den plast som följer med returpapperet.

Avslutningsvis bedömer utredningen att det inte behövs ytterligare styrmedel utöver det EU-gemensamma handelssystemet för koldioxid, EU ETS. Denna bedömning delas av Skogsindustrierna.