Valenkät: Välfärd och näringslivsutveckling

Hur kommer er politik att bidra till att utveckla företagande och innovation kopplat till skogsnäringen?

S.png Socialdemokraterna

Regeringen har beslutat om att tillsätta en utredning för en nationell bioekonomistrategi. Det handlar dels om att ta fram förslag till en nationell strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och växande bioekonomi.

Vi behöver öka takten i klimatomställningen för att minska Sveriges utsläpp, skapa fler jobb i hela landet, och stärka vår försörjningsförmåga. Vi behöver producera mera, och utnyttja våra resurser mer effektivt. I detta är en växande hållbar bioekonomi, med basen i skog och jordbruk en självklarhet.

M.png Moderaterna

Vi vill stärka förutsättningarna företagande i skogsnäringen, så att vi kan får fram mer råvara och därmed fler skogsprodukter som ersätter fossila alternativ. Vi vill genomföra ett nytt markförsäljningsprogram för statliga Sveaskog, där 20 procent av den produktiva skogsmarken säljs till enskilda skogsägare.

Vi vill också prioritera forskning om skogens möjligheter för att utveckla bioekonomin. 

SD.png Sverigedemokraterna

Vi motsätter oss EU-kommissionens försök att minska svensk avverkning och vill söka alla möjliga vägar att upprätthålla Sveriges skogsbruk. Bara om investerare känner sig trygga med att regeringen stödjer det svenska skogsbruket och att det kommer att finnas tillgängligt virke för nya industrier, kan vi förvänta oss de investeringar som krävs för att fortsätta utveckla nya hållbara produkter. 

C.png Centerpartiet

Med Centerpartiets politik kommer vi ta tillvara jord- och skogsbrukets ovärderliga roll i att fasa ut det fossila. Det bidrar både till minskade klimatutsläpp och nya jobb. Från Januariavtalet förhandlade Centerpartiet fram viktiga reformer för ett förändrat strandskydd och stärkt äganderätt, där friheten och ansvaret ska ge Sveriges skogsägare fler valmöjligheter att välja skyddsformer och genom att frivillighet alltid ska vara utgångspunkt när skog ska skyddas.

Stärkt äganderätt skulle gynna skogsnäringen och gör det enklare för småföretagare att kunna utveckla sina verksamheter på våra gles- och landsbygder.

V.png Vänsterpartiet

Vi är för statligt stöd till åtgärder som främjar ett hållbart skogsbruk med ökad nytta för klimatet, biologisk mångfald och landsbygdsutveckling.

KD.png Kristdemokraterna

Strategiska miljöprojekt, liksom hela innovations- och utvecklingskedjan, hos svenska industrier hämmas av våra tillståndsprocesser. Detta måste adresseras.

Skogsbruket och skogsindustrin är näringar som svarar för de största nettoexportinkomsterna i Sverige, därför anser vi att miljömålens preciseringar behöver ses över och ges ramar som möjliggör att skogspolitikens jämställda mål om produktion och miljö kan förenas och politiken bör läggas om genom en översyn av miljömålens preciseringar så att skogsbruket kontinuerligt kan främjas.

L.png Liberalerna

Liberalerna ser en betydande potential i ett mer varierat skogsbruk. Dels är det viktigt för att produktions- och miljömålet ska kunna kombineras, men det innebär också en möjlighet att öka förädlingsvärdet för det virke som avverkas. Både den ökade variationen och det ökande förädlingsvärdet kräver innovativa företag.

MP.png Miljöpartiet

Bland annat genom att stimulera innovation och hållbara affärsmodeller för ett mer varierat, naturnära skogsbruk, som också kan ge god lönsamhet för den enskilde skogsägaren. Många skogsägare vill lämna över sin skog till nästa generation i mer värdefullt skick än när man tog över gården. Det är inte självklart att dagens trakthyggesbruk är det bästa sättet att öka värdet på fastigheten. Diskussionen om lönsamheten måste breddas.

Det handlar också om hur politiken kan främja en levande landsbygd och om hur landsbygden ska få bättre betalt för sina produkter och tjänster. Med kompetenslyft i entreprenörsledet, forskning och innovation för att stärka skogsägarens lönsamhet, samt med affärsutveckling och förädling kring ett mer specialiserat, modernt, hyggesfritt skogsbruk kan allt från kvalitetsvirke, till besöksnäring och ökad miljökvalitet ge merbetalning.