Valenkät: Transport

Vad anser partierna om dagens drivmedelspriser och hur prioriterar de i infrastruktursatsningar - nya projekt eller underhåll?

1. Vad anser ni om dagens drivmedelspriser?

På en skala från 1 till 5 där 1 = De är alldeles för låga, och 5 = De är alldeles för höga

 

S.png Socialdemokraterna

På kort sikt har vi nu på grund av höga bränslepriser till följd av Rysslands krig mot Ukraina för jord och skogsbruk under ett år föreslagit kraftigt sänkt dieselskatt. Reduktionsplikten är viktig och vi behöver därför samtidigt försätta bygga ut produktionen av biodrivmedel. Men vi behöver modiga investeringar i mer järnväg så att långväga gods inkl. timmer kan fraktas klimatsmart.

M.png Moderaterna

Vi vill sänka skatten på drivmedel, och se över reduktionsplikten i syfte att reducera de kostnader dagens inblandningskrav medför. Genom vår budget för 2022, som riksdagen antog, sänks priset med 50 öre vid pump. Vi har även fått igenom en tillfällig skattesänkning som gör att den totala prissänkningen blir 1,80 kr.

SD.png Sverigedemokraterna

Vi vill minska drivmedelspriserna mest av alla partier. Det höga priset har orsakats av den höga reduktionsplikten. Vi vill sänka reduktionsplikten från dagens nivå på 30 procent till 5 procent. Vi vill även förbättra reseavdraget för bilresor.

C.png Centerpartiet

Centerpartiet vill att de förnybara drivmedel och andelen elektrifierade fordon ska öka, inte minst inom transportsektorn. Vi behöver ställa om transportsektorn och öka den inhemska produktionen av biodrivmedel, vilket skulle öka Sveriges motståndskraft och skapa jobb runt om i hela landet. För att göra det enkelt att välja det klimatsmarta alternativet vill vi införa en miljöbilsbonus för den som köper en ny eller begagnad bil, och vi vill införa en biopremie för arbetsmaskiner som syftar till att reducera prisskillnaden mellan förnybara och fossila drivmedel.

Vi vill också sänka bränsleskatten, utan att det riskerar påverka klimatet, och slopa energiskatten på det förnybara som blandas in i bensin och diesel, inom reduktionsplikten.

V.png Vänsterpartiet

Vi vill inte ha någon permanent sänkning av drivmedelsskatter, men i det extrema prisläge som är resultatet av Rysslands anfall på Ukraina har Vänsterpartiet föreslagit ett tillfälligt pristak på bensin och diesel.

Drivmedelsbeskattning är viktigt för att styra bort från det fossila men klimatomställningen ska ske ordnat, inte genom plötsliga prischocker som människor inte hinner anpassa sig till.

KD.png Kristdemokraterna

En helt ny beskattningsmodell på drivmedel som baseras på när och var man använder det. Vi vill se över reduktionsnivåerna gällande biodrivmedelsinblandning. Tillgång och efterfrågan behöver följas åt bättre. Därför vill vi utöka reduktionspliktens kontrollstation 2022 så att kommande produktionsökning finns med som en parameter när nivån bestäms.

L.png Liberalerna

På kort sikt har det varit riktigt att sänka skatterna för att i någon mån kompensera för det extremt höga världsmarknadspriset. På längre sikt behöver vi göra oss av med beroendet av importerad olja både av klimatskäl och av geopolitiska skäl. Oljan kommer alltid att kunna bli ett påtryckningsmedel mot de liberala demokratierna.

MP.png Miljöpartiet

Miljöpartiet vill att energiskatten ska återställas till sina ursprungliga nivåer. Samt att vi vill att både koldioxid- och energiskatten fortsatt ska indexeras. De hushåll som till följd av höga bränslepriser får det svårt ekonomiskt vill vi hjälpa på andra sätt. Exempelvis genom att sänka skatten för alla på landsbygden.

2. Infrastruktur - vad prioriterar ni vid en avvägning mellan nyinvesteringar och underhåll?

På en skala från 1 till 7 där 1 = Nya stambanor och höghastighetståg, och 7 = Åtgärda bristande underhåll och flaskhalsar på befintlig järnväg

S.png Socialdemokraterna

I den nya nationella planen som omfattar 881 miljarder kronor är fördelning. 165 miljarder kronor till drift och underhåll av statliga järnvägar, 197 miljarder kronor till drift och underhåll av statliga vägar och 437 miljarder kronor till utveckling av transportsystemet.

M.png Moderaterna

Nya stambanor för höghastighetståg är dyra. Lågt räknat kommer slutnotan hamna på minst 400 miljarder kronor vilket tar resurser från andra mer prioriterade infrastrukturprojekt. Det är samhällsekonomiskt mer lönsamt att rusta det vi har, bygga om och bygga till utifrån befintlig infrastruktur. Därför satsar vi sammanlagt 33 miljarder mer än regeringen på underhåll av väg och järnväg under kommande planperiod 2023-2033.

SD.png Sverigedemokraterna

Det är helt fel att lägga 100 miljarder kronor till utbyggnad av höghastighetsjärnväg när det saknas nödvändigt underhåll av väg och företags godstransporter ska gå på järnväg framför väg. Det finns ett stort behov av underhåll på väg och järnväg.

C.png Centerpartiet

Centerpartiet har länge arbetat för nya investeringar i Sveriges vägar och järnvägar för att människor och företag ska ha möjlighet att bo och verka i hela landet. Den är nu fastställd och kom att omsluta nästan 900 miljarder kronor. Det är bra men inte tillräckligt med medel eftersom bara ”underhållsskulden” är uppskattad till 300 miljarder kronor.

Vi konstaterar att dagens huvudsakliga sätt att finansiera underhåll/nybyggnad av transportinfrastruktur direkt överanslag/stadsbudget nått vägs ände. Vi vill se andra sätt, OPS, etcetera, att finansiera framför allt nybyggnad av väg/järnväg. Dels skulle det göra processen att få objekt på plats snabbare, dels skulle det frigöra resurser till att bättre än idag underhålla tex det småskaliga statliga vägnätet och införa bärighetsåtgärder i broar etcetera snabbare.

Till exempel vill vi se cirka 800 miljarder kronor i de nya infrastrukturförslagen fram till 2033. Samtidigt som vi satsar på att utveckla och förbättra vårt stora och glesbefolkade land så satsar vi på ett transportsystem som blir mer klimatvänligt. Kloka satsningar på Sveriges infrastruktur ökar våra möjligheter att nå klimatmålen, såsom byte till klimatsmarta bränslen och elektrifiering av transporter i alla fem transportslagen: väg, järnväg, sjöfart, flyg och IT.

V.png Vänsterpartiet

Vi måste prioritera både och för hållbara transporter. Det behövs massiva satsningar både på nyinvesteringar och på att åtgärda den mångåriga bristen på underhåll av befintlig järnväg för att klara den nödvändiga klimatomställningen.

Vi satsar därför mer pengar på underhåll än regeringen. Tyngdpunkten ligger dock lite mer på nyinvesteringar. Vi måste bygga ny järnväg eftersom det idag är brist på kapacitet. När vi gör det bör vi använda den senaste tekniken. Höghastighetsbanorna kommer att bli århundrandets järnvägsinvestering i Sverige. De behövs för klimatet och skapar många viktiga jobb.

KD.png Kristdemokraterna

I vårt nyligen presenterade landsbygdspolitiska handlingsprogram skriver vi såhär: Avbryta planeringen av nya stambanor för höghastighetståg eftersom den totala samhälls- och miljönyttan är osäker, särskilt med tanke på ändrade resmönster efter pandemin. Förslaget riskerar också att sluka alla tillgängliga resurser.

L.png Liberalerna

Det finns stora behov inom det befintliga järnvägsnätet där åtgärder på kort sikt skulle ge avsevärda förbättringar. Höghastighetstågen är så pass dyra att de tränger undan alla andra investeringar under mycket lång tid.

MP.png Miljöpartiet

Det är en falsk motsättning att ställa utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg mot underhåll och åtgärdande av befintliga flaskhalsar. Nya stambanor behövs just eftersom det är trångt på spåren och svårt att underhålla. Nya stambanor för höghastighetståg gynnar den regionala trafiken och järnvägsnätet i stort.

Järnvägsnätet i stort gynnas genom att det frigörs utrymme på befintliga banor. Det blir också enklare att fixa underhåll. I dagsläget, med stor trängsel på våra banor, är det svårt att fixa nödvändigt underhåll. den egentliga motsättningen står mellan att bygga storstadsmotorvägar under en klimatkris eller att satsa stort på järnvägen, både utbyggnad och underhåll.