Valenkät: Tillståndsprocesser

De tycks råda enighet om att vi behöver effektivisera tillståndsprocesserna i Sverige. Vad vill ni göra för att åstadkomma detta?

S.png Socialdemokraterna

Gröna investeringar ska användas för att skapa framtidens jobb och samtidigt öka takten i Sveriges klimatomställning. Nya gruvor ska kunna öppnas för att säkra tillgång till nödvändiga och innovationskritiska metaller och mineraler: Tillståndsprocesser ska effektiviseras för både befintliga och nya verksamheter.

M.png Moderaterna

Moderaterna vill förkorta och göra tillståndsprocesserna mer förutsebara för verksamhetsutövaren. Vi vill därför minska antalet verksamheter som kräver individuell prövning, se till att ändringstillstånd är huvudregel vid ändring av befintlig verksamhet, begränsa prövnings- och överklagandeutrymmet i miljöbalken, tillse att staten samordnar sina intressen i processen, och se över möjligheten att hålla nere omfattningen av tillståndsvillkor som verksamhetsutövaren är skyldig att följa.

Vi vill även se över de krav som finns i miljöbalken.

SD.png Sverigedemokraterna

Problematiken med långa ledtider vid miljötillståndsprövningar är omfattande och påverkar verksamheter som miljöprövas. En konsekvens av detta är att såväl elnätsutbyggnad som industrisatsningar fördröjs eller uteblir. Tillståndsprocessen vid miljöprövning ska förenklas och förkortas.

Ett konkret led i detta vore att göra ändringstillstånd till huvudregel i miljöprövningsprocesser. Vi har också föreslagit en översyn av vilka verksamheter och projekt som behöver tillståndsprövas och undersöka om antalet kan minskas. Myndigheter kan även nyttja generella föreskrifter där det är möjligt.

C.png Centerpartiet

För att kunna ställa om till en cirkulär ekonomi och växla upp takten i klimatomställningen måste stora delar av miljöbalken ses över i grunden och moderniseras för att vi ska kunna få miljö- och klimateffekt av nya innovationer utan att tillståndsprocesser sätter käppar i hjulet. Därför vill vi i Centerpartiet att tillståndsprövningen reformeras för att bli mer effektiv och förutsägbar.

Företag som vill etablera nya verksamhetsområden ska inte behöva vänta i åratal på ett godtyckligt avslag eller riskera utdragna rättsprocesser för att olika myndigheter överklagar varandras beslut.

V.png Vänsterpartiet

Vänsterpartiet menar att tillståndsprocesserna måste gå fortare och de prövande myndigheterna och aktörerna måste ges bättre förutsättningar för att genomföra en snabbare handläggning.

Vi är öppna för förändringar i miljöbalken som inte försämrar miljöskyddet, men som leder till en mer effektiv miljöprövning.

KD.png Kristdemokraterna

Vi behöver göra en större översyn av den prövningsorganisation och miljölagstiftning som står i vägen för att reducera omfattningen av tillståndsprocesserna. Vi föreslår också ett snabbspår i prövningen av strategiska klimatprojekt. En ansökan ska, enligt vårt förslag, först skickas till regeringen, som inom 60 dagar ska avgöra om det rör sig om ett strategiskt klimatprojekt, vilken instans i kedjan som ska avgöra ärendet och hänvisa ansökan dit.

Den valda instansen ska sedan inom 10 månader fälla ett slutligt avgörande som inte ska kunna överklagas. Därigenom ska en tillståndsprocess för dessa ärenden ta max 12 månader. Exempel på strategiska klimatprojekt skulle kunna vara fabriker för biobränsleframställning och klimatneutral stålproduktion.

L.png Liberalerna

Vi vill tidigarelägga godkännandet av miljökonsekvensbeskrivningen. Vi vill införa tidsfrister vi prövning, efter vilka den sökande har rätt till ersättning. Vi vill införa en avgift för överklagande enligt dansk modell.

Vi vill tydliggöra miljöorganisationernas talerätt som idag avgörs av praxis.

MP.png Miljöpartiet

Dagens tillståndsprocesser behöver bli snabbare och smidigare, utan att tumma på prövningens kvalitet. Miljöpartiet vill kraftigt öka de tillståndsprövande myndigheternas resurser för att korta handläggningstiderna.

När det gäller artskyddet i skogen behövs ett fungerande rättsligt system som gör att vi klarar miljömålen för skogen och lever upp till EU:s naturvårdsdirektiv, Miljöpartiet vill därför att regeringen går vidare med Artskyddsutredningens förslag och bereder utredningen i sin helhet.