Valenkät: Klimat

Hur ser ni på skogens roll i klimatomställningen? Anser ni att skogen gör mest nytta för klimatet om den brukas aktivt och ersätter fossila material eller om den lämnas som kolsänka?

På en skala från 1 till 7 där 1 = Skogen gör bäst nytta som kolsänka, och 7 = Aktivt brukad skog gör bäst nytta för klimatet.

S.png Socialdemokraterna

Nu är inte tiden att begränsa möjligheten till att bruka skogen. Skogen är vårt gröna guld som skapar jobb och tillväxt i hela landet. Den är en nyckel i klimatomställningen och för att bryta våra osunda beroenden i en alltmer osäker omvärld efter Rysslands aggression.

M.png Moderaterna

Ett aktivt brukande ökar skogens möjligheter att bidra till klimatomställningen genom att tränga undan fossila alternativ i allt från byggmaterial till bränslen. Växande skogar som brukas aktivt binder mer kol än skogar som bara står och åldras.

SD.png Sverigedemokraterna

Brukad skog har betydligt högre tillväxt än obrukad och det leder till att mer koldioxid tas upp till såväl träd som rötter. Dessutom ger brukad skog produkter som ersätter andra ur växthusgassynpunkt sämre produkter.

Skogsprodukter kan vidare återanvändas och många av dem lagrar dessutom i sig atmosfäriskt kol över lång tid. Slutligen är skogsnäringen en av våra allra viktigaste näringar som ger både arbetstillfällen, exportintäkter samt bidrar till lantbrukens lönsamhet.

C.png Centerpartiet

Skogen fyller en viktig funktion i klimatomställningen. En växande skog binder koldioxid och utan det aktiva skogsbruket skulle Sveriges klimatpåverkan vara mycket större än idag. Sverige har 330 000 skogsägare som utför en stor klimatnytta när de brukar sina skogar och vi vill se en skogspolitik som bygger vidare på den inriktning som slogs fast i skogspropositionen med stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och en naturvård med frivillighet som grund.

Vi behöver ta tillvara jord- och skogsbrukets ovärderliga roll i att fasa ut det fossila. Det bidrar till minskade klimatutsläpp, nya jobb och säkrar vår självständighet.

V.png Vänsterpartiet

Skogens funktion som kolsänka bör bevaras de kommande decennierna, därför behöver kalhyggesbruket fasas ut. Mer skog behöver skyddas och omställningsstöd bör ges till de skogsägare som går över till kalhyggesfritt skogsbruk. Vi anser att långlivade produkter är att föredra då de tränger undan stål, betong andra material som tillverkas i kemisk industri. Endast restprodukter bör användas för biobränsle

KD.png Kristdemokraterna

Genom att använda trävaruprodukter kan betong och stål ersättas vilket ger en dubbel klimatnytta och dessutom mindre ingrepp i naturen då skogen växer upp igen efter avverkning. Restprodukter från sågverk kan också användas för att ersätta fossila bränslen och drivmedel mm.

L.png Liberalerna

Klimataspekten behöver betraktas både i skogsbruket och när produkter baserade på material från skogen används. Träfibrerna ska användas så att så mycket som möjligt av kolet binds in så länge som möjligt – i infrastruktur, produkter, växande skog eller i marken.

MP.png Miljöpartiet

Den bästa klimatnyttan får man från skogen genom att hitta en balans mellan aktivt brukad skog och att man låter den binda koldioxid under lång tid. I dagsläget är avverkningstakten i Sverige för hög.