Valenkät: Framtiden

Vad är partiernas framtidsvision för svensk skogsnäring och hur ser man på dess roll i en hållbar utveckling?

1. Vad är er framtidsvision för svensk skogsnäring och dess roll för en ekonomisk, socialt och miljömässigt hållbar utveckling?

S.png Socialdemokraterna

Skogen är Sveriges gröna guld. Utöver att skogen fungerar som en kolsänka för Sveriges klimatutsläpp så behövs ett brukande av skogen för att fasa ut plastprodukter och fossil energi. Vi ser exempelvis en stor potential i att biobränsle och träprodukter ska kunna bidra till samhällets klimatomställning samtidigt som skogsnäringen ger fler jobb på landsbygden.

Med växande skogar och aktivt skogsbruk finns möjligheter att bygga mer i trä, öka takten i utbyten av plastmaterial och produktionen av bioenergi. Det står vi upp för i Sverige och på EU-nivå, där vi arbetar för att den svenska skogen ska få fortsätta att brukas hållbart.

M.png Moderaterna

Vi vill se en skogsnäring som fortsatt kombinerar hög produktion med naturhänsyn, och där produkter från skogen gör nytta för klimatomställningen genom att ersätta fossila alternativ.

Skogsägarna ska ha stor frihet att bruka sin skog efter eget huvud, vilket varit den modell som skapat det framgångsrika svenska skogsbruk som vi har idag. Vi vill även se ett ökat och breddat privat skogsägande.

SD.png Sverigedemokraterna

Skogsnäringen är Sveriges största möjlighet att bidra till mer hållbara produkter och att bidra till EU:s och FN:s olika mål, men det förutsätter ett skogsbruk som är minst lika aktivt som idag.

C.png Centerpartiet

Centerpartiets framtidsvision för den svenska skogsnäringen är att fortsätta bygga vidare på principen med frihet under ansvar, en politik med enkla men tydliga regler. På det sättet klarar vi ett skogsbruk där miljö och produktion går hand i hand. Vi vill se en stark ägande- och brukanderätt och bygga vidare på de positiva trenderna i dagens skogspolitik. Skogen är en nyckel för svensk ekonomi som skapar jobb, tillväxt, biologisk mångfald och gör att vi kan nå klimatomställningen. Skogen ger förnybar energi, vilket vi behöver för att möta klimathotet, och vi ser stora möjligheter att öka den hållbara tillväxten i våra skogar.

Sverige måste få mindre av formellt skydd som förbjuder brukande. I många andra länder så har man ett mycket mer flexibelt skydd av marker där man får bruka skog men med vissa restriktioner. Dessa möjligheter har Centerpartiet förhandlat fram i skogspropositionen som är lagstiftning från 1 juli 2022. Mer forskning behövs tas fram om hur vi kan kombinera naturvård i brukade skogar.

V.png Vänsterpartiet

Skogsbruket har blivit ekologiskt hållbart och skogens värden för hela samhället har högre prioritering. Biologiska mångfalden bevaras och kollagren stärks och inga naturskogar avverkas. Kalhyggesbruket är utfasat och andra kalhyggesfria bruksmetoder används och mångfalden av inhemska trädslag har ökat.

Uttag av biomassa sker mer genomtänkt och effektivt, och prioritering görs till långlivade produkter och energibehov som är svåra att ersätta. Skogens lokala värden för landsbygd, urbefolkning, rekreation och turism har stärkts.

KD.png Kristdemokraterna

Vår vision är en näring med framtidstro genom långsiktiga villkor i hela kedjan från avverkningsanmälan till slutlig konsumtion av skogsprodukten.

L.png Liberalerna

Det framtida skogsbruket är mer varierat. Värdet av virket som tas ur skogen fortsätter öka genom att det i allt högre grad används till sådant som människor värdera högt. Ekosystemen blomstrar tack vare att skonsamma men högeffektiva metoder för att bruka skogen har slagit igenom.

Markägarna känner sina skogar och de vårdar dem. De får uppskattning för sitt stora engagemang till och med av Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

MP.png Miljöpartiet

Ett aktivt, hållbart och resurseffektivt skogsbruk behövs för att klara klimatomställningen. Precis som alla andra näringar måste skogsnäringen se över hur verksamheten ska förändras, så att klimatutsläppen minimeras och kolsänkan kan öka. Detta är även en affärskritisk fråga.

Om EU och omvärlden anser att svenskt skogsbruk borde bedrivas med mer naturhänsyn, så kommer dessa åsikter kunna omvandlas till köpkrav på produkter från den svenska skogen. Det blir då ett slags hygienfaktor att skydda fjällskogarna samt att ta initiativ för att bedriva ett skogsbruk med större miljö- och klimatnytta, för att säkra svensk konkurrenskraft.

Svensk skogsnäring har satts under luppen vilket har synliggjort att det nu finns förväntningar om förändring. Miljöpartiet vill göra det på ett sätt som stärker de enskilda små skogsägarnas ekonomi och stärker landsbygden.

2. Hur ser ni på skogens roll i den gröna omställningen? Kan vi öka uttaget av virke i framtiden?

S.png Socialdemokraterna

Troligen ja

Skogen kan och bör vara en del av den gröna omställningen. Därför måste nyttjandet av den utgå både från en hållbar tillväxt och ett klimatansvar.

M.png Moderaterna

Ja

Produktionen i skogen skulle kunna öka genom utveckling av brukandemetoder för högre produktivitet, och genom att vi minskar arealen som är tagen ur produktion.

SD.png Sverigedemokraterna

Ja

Vi kan och bör fortsätta att höja såväl skogens tillväxt som avverkningsnivån. Det ökar nettoupptaget av koldioxid och det möjliggör ökad produktion av förnybara produkter. Ökat träbyggande stimulerar skogsskötsel och sågverksindustrin.

Till skillnad från andra byggmaterial är trä en förnyelsebar råvara och medför dessutom, jämfört med de flesta andra material, mindre koldioxidutsläpp vid bearbetning och transport, den så kallade substitutionseffekten. Trä i byggnader fungerar dessutom som kolsänka under husets hela livslängd. Uttjänta trähus kan dessutom rivas och restmaterialet återanvändas med mindre miljöpåverkan än motsvarande hus i andra material.

C.png Centerpartiet

Ja

Skogen fyller en viktig funktion för att vi ska klara av att nå den gröna omställningen. Den tillför klimatsmarta lösningar, inte minst för våra hushåll, vår produktion, innovation, och biobränslena vi använder som drivmedel. Genom skogen skapar vi jobb, välfärd och säkrar vår egen självständighet. Skogar har viktiga förutsättningar för en hållbar utveckling och den globala förlusten av arter och ekosystem är det mest brådskande miljöproblemet i världen idag.

För att bryta den negativa utvecklingen föreslår vi satsningar för att bevara och restaurera den biologiska mångfalden och Sveriges naturliga rikedom genom att rusta upp och förvalta de redan skyddade områden. Tillsammans med våra mark- och skogsägare arbetar vi för frihet under ansvar som kompletterar miljöhänsyn och produktion samtidigt. Ägande, ansvar och befogenheter går hand i hand.

V.png Vänsterpartiet

Vi kan inte besvara frågan. Hur stort uttag som är möjligt bör enligt vår uppfattning utgå från att uttaget är hållbart utan att det ger negativa effekter för bevarandet av biologisk mångfald och klimatet. Där är inte det svenska skogsbruket i dag.

Hur stort uttag som är möjligt är därför beroende av i vilken utsträckning vi uppnått ett hållbart skogsbruk och tillräckligt skydd av skog med höga naturvärden.

KD.png Kristdemokraterna

Troligen ja.

Den pågående klimatförändringen kommer med största säkerhet öka skogstillväxten vilket ger utrymme för ökat virkesuttag.

L.png Liberalerna

Troligen ja.

Det kommer sannolikt att gå att öka uttaget av virke. Men frågan är om vi kommer att vilja det. Tillväxten i näringen kommer framför allt att komma från ett ökande förädlingsvärde.

MP.png Miljöpartiet

Nej. 

I dagsläget behövs minskade avverkningsnivåer, och mycket tyder på att det kommer förbli så ett bra tag framöver.

3. Kommer vi kunna balansera skogens många nyttor mot varandra för en hållbar utveckling?

S.png Socialdemokraterna

Troligen ja.

Vi behöver ett aktivt brukande av skogen, för att kunna ställa om samhället och skapa jobb på landsbygden. Vi behöver samtidigt bevara skyddsvärd skog, för att kunna säkerställa viktiga miljövärden. Därför anser vi att kunskapen om miljöhänsyn i skogsbruket kan utvecklas genom myndigheternas information, rådgivning och föreskrifter.

Det är viktigt att detaljreglering av brukandemetoder och annat beslutas på gedigna vetenskapliga underlag, och inom ramen för en helhet.

M.png Moderaterna

Ja

Svenska skogsägare visar redan idag att det går att kombinera ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet inom skogsbruket. De bör få fortsatt frihet att bedriva det arbetet.

SD.png Sverigedemokraterna

Ja

Den här balansen är oerhört viktig. Under åtta år har regeringen inte tillräckligt stått upp mot EU-kommissionens försök att snedvrida balansen, men en viktig uppgift för en ny regering är att tillsammans med andra skogsländer, återställa densamma.

C.png Centerpartiet

Ja

Skogen fyller många viktiga funktioner för det svenska samhället. För många bidrar skogen med inkomst och säkerhet, vilket är avgörande för möjligheten att bo och verka i glesbygd och för att hela Sverige ska leva. Den är också viktig för svensk ekonomi och möjligheten till export av produkter som har sitt ursprung i skogen och för den biologiska mångfalden.

Skogsnäringen står i dag för ca 10 procent av Sveriges totala varuexport. Värdet av skogens nyttor som resurs för att ersätta fossila råvaror och stärka den cirkulära ekonomin, som långsiktig kolsänka och för ekosystemtjänster kommer att öka eftersom de utgör förutsättningar för att vi ska klara våra klimatmål. En central del i att balansera skogens många nyttor är att lyfta skogsägarnas insatser och arbete för ett hållbart skogsbruk då nästan hälften av den svenska skogen ägs av enskilda privata ägare.

V.png Vänsterpartiet

Ja

Det är vår skyldighet att vidta åtgärder för klara den utmaningen. Skogen har en mängd nyttor för samhället som tydligare måste värnas långsiktigt.

KD.png Kristdemokraterna

Troligen ja

I Sverige finns stor kunskap om skogsbruk, -tillväxt, biologisk mångfald, naturhänsyn och ytterligare parametrar så med rätt regering finns ingen oro för att tappa balansen bland stockar och stubbar i skogen.

L.png Liberalerna

Ja

Vi liberaler är övertygade om att det går att förena produktionsmålet och miljömålet. Det stora problemet de gångna två mandatperioderna har varit att regeringen med Miljöpartiet i spetsen har polariserat den politiska debatten om skogen. Genom att misstänkliggöra markägarna har man skapat låsningar som det kommer att krävas en ny (liberal borgerlig) regering för att reda upp.

MP.png Miljöpartiet

Ja

Det krävs helt enkelt att vi klarar detta, för att klara den tidskritiska omställningen i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål och för skapa starka, artrika skogsekosystem som är bättre rustade att klara klimatförändringar.