Valenkät: Forskning och utveckling

Vilka åtgärder föreslår ni för att stärka forskning och utbildning inom den skogsbaserade bioekonomin?

S.png Socialdemokraterna

Vi anser att forskningspolitiken ska svara mot globala och nationella samhällsutmaningar. Den lagda forskningspropositionen lyfter tydligt fram vikten av satsningar på den cirkulära bioekonomin, på hållbar utveckling av den gröna och blåa biobaserade ekonomin. Till det så har regeringen också beslutat om att tillsätta en utredning för en nationell bioekonomistrategi.

M.png Moderaterna

Vi vill prioritera forskning om utveckling av bioekonomin. Vi vill även att satsningen på branschskolor utökas så att företag har möjlighet att i egen regi, eller tillsammans med befintlig skola utforma en yrkesutbildning utifrån branschens kompetensbehov.

Kvalitén på de gymnasiala yrkesutbildningarna måste också öka genom att branscherna får ett ökat inflytande på utbildningarnas innehåll.

SD.png Sverigedemokraterna

Vi vill stödja forskning kring metoder för ökad tillväxt och minskad risk för skador på träden. Vi vill även stödja forskning kring nya vedbaserade produkter. Beträffande utbildning behövs också maskinförare med kunskap om såväl teknik och underhåll som om datasystem.

C.png Centerpartiet

Centerpartiet anser att den svenska inriktningen i framtida lagstiftningsarbete bör fortsatt främja ett aktivt hållbart skogsbruk och en stark bioekonomi samt betona den egna skogsägaren roll, som ofta har en lång tradition och kunskap om hur skogen bäst tas om hand. Vi vill se fler åtgärder för förebyggande arbete kring skogsskador för att utveckla kunskap och rutiner för angrepp och skador i skogen, såsom skadedjursangrepp, torka och stormar. Detta arbete ska göras tillsammans med representation från såväl skogsägarna, akademin och myndigheterna.

Vi tycker också att EU fortsatt bör fokusera på att lyfta fram cirkularitet och bioekonomi för att vi ska kunna uppnå målet om minskade koldioxidutsläpp, fånga upp synergieffekterna som finns mellan skog och klimat, samt adressera behovet av mer forskning och innovation på bränsleområdet för att se hur vi bättre kan ersätta de fossila bränslena.

V.png Vänsterpartiet

Vi vill att staten bidra till att skogsindustrin tillsammans med forskningsvärlden ges möjligheter till omställning och hållbarhet för att skapa högst samhällsnytta.

KD.png Kristdemokraterna

Kristdemokraterna värnar forskningens autonomi för att stimulera de bästa och mest innovativa forskningsidéerna. Det fria forskningsstödet ska utgöra den stora merparten av forskningsfinansieringen och tilldelning ska styras av vetenskaplig kvalitet. För att undvika politisk styrning av forskningen har vi därför inga specifika förslag angående forskning och utbildning inom den skogsbaserade bioekonomin.

L.png Liberalerna

Liberalerna har föreslagit forskningssatsningar inriktade på att utveckla alternativa skogsbruksmetoder. Vi vill också se riktade statliga satsningar på att utbilda om de metoder som redan finns.

MP.png Miljöpartiet

Det behövs mer forskning och utbildning inom alternativa, hyggesfria skogsbruksmetoder och mer rådgivning och utbildning för att skogsägarna ska klara klimatanpassning av skogsbruksmetoder och miljölagstiftningens krav.

Skogsägare kan inte förväntas ha alla de förkunskaper som krävs kring artbevarande och andra miljökrav som krävs för att Sverige ska klara både nationella miljömål och EU-regler, det krävs satsningar på rådgivning från staten och myndigheterna.