Valenkät: El och energi

Här svarar partierna på frågor om vindkraft och bioenergi.

1.Vilka åtgärder behövs för att göra det mer attraktivt för kommunerna att tacka ja till vindkraftsetableringar?

S.png Socialdemokraterna

En särskild utredare är tillsatt för att lämna förslag på system för att kompensera kommuner, samt dem som påtagligt påverkas av vindkraftsutbyggnad. Incitament behövs för att säkerställa vindkraftens utbyggnad.

M.png Moderaterna

Vindkraften byggs snabbt ut. Baserat på beslutade tillstånd förväntas mängden producerad vindkraftsenergi öka med 80 procent till 2025. Vi anser att kommuners möjligheter att fatta beslut om vindkraftsetableringar bör bevaras. Nu har regeringen tillsatt en utredning som ska lämna förslag som stärker kommunernas incitament att medverka till utbyggnad av vindkraft. Vi inväntar resultaten av den.

SD.png Sverigedemokraterna

För det första värnar vi det kommunala vetot gällande vindkraftsetableringar och pekar främst på behovet av utbyggd planerbar kraft som kärnkraft. Men idag finns det bygdemedel som ekonomiskt ersätter de bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft.

För att skapa en starkare rättvisa mellan olika bygder vid en vindkraftsetablering vill vi att bygdemedel för vindkraften hanteras på samma sätt som för vattenkraften och framöver regleras i lag. Vi vill därför att regeringen ska komma med förslag om att införa en reglerad bygdepeng för vindkraften.

C.png Centerpartiet

Vi har länge förespråkat att regionalisera fastighetsskatten för att mer av värdet som skapas ska stanna lokalt. Det bör gälla alla industri- och elproducerande fastigheter, inte bara vindkraft. När ett sådant system sjösätts kan även det kommunala vetot ses över för att komma tidigare i processen och bli mer rättssäkert.

Vi vill också se ersättningar till närboende som påverkas och värnar rätten för markägare att sluta avtal om sin markanvändning. Det är också viktigt att rimliga ersättningar ges till både markägare och närboende när det gäller elledningar.

V.png Vänsterpartiet

Sverige behöver en större elproduktion. Därför vill vi underlätta för ny vindkraft, utan att sänka kraven på en rättssäker prövning med hänsyn till människors hälsa och miljön. En kommun bör vara skyldig att på begäran ta ställning för eller emot vindkraft på ett visst mark- eller vattenområde.

Samtidigt vill vi införa en produktionsbaserad ekonomisk ersättning till de lokalsamhällen där vindkraft byggs.

KD.png Kristdemokraterna

Det behöver skapas ett system som dels återför resurser till de kommuner där vindkraft etableras, dels ersätter fastighetsägare som får påverkan. Det finns erfarenheter ifrån till exempel Danmark och Finland vi kan titta på.

L.png Liberalerna

De kommuner som står värd för vindkraftsparker behöver få någon form av ersättning för det. Det är viktigt att det är den som investerar som står för ersättningen för att inte skapa en subvention till ett specifikt energislag.

Motsvarande regler bör för övrigt gälla även för annan energiproduktion. Liberalerna ser fram emot att ta del av de kommande förslagen från den utredning som pågår.

MP.png Miljöpartiet

Vi vill införa en lokal elbonus som ger kommuner årligen betalt för deras förnyelsebara elproduktion – 10 miljoner för varje befintlig TWh förnyelsebar elproduktion per år; och 30 miljoner kronor för varje tillkommande TWh förnyelsebar elproduktion per år.

2. Ska användningen av skoglig bioenergi i Sverige förändras?

På en skala från 1 till 5 där 1 = Den bör minska kraftigt, och 5 = Den bör öka kraftigt

På denna fråga har inget parti lämnat en kommentar.